Idi na glavni sadržaj Idi na glavni meni Idi na pretragu
Važno je da pročitate Oriflame-ov Etički kodeks (Kodeks) i Pravila ponašanja (Pravila), jer su oni sastavni deo uslova navedenih u Formularu za uključenje. Oriflame Brend partner se mora pridržavati Kodeksa i Pravila i njihovih eventualnih izmena koje su objavljene u Infu ili o kojima je obavešten na drugi način. Oriflame zadržava pravo da u svakom trenutku ukine članstvo bilo kom Brend partneru koji je u Formularu za uključenje namerno naveo pogrešne podatke ili koji se ne pridržava Kodeksa ili Pravila. Isključeni članovi gube sva prava i privilegije koje pruža članstvo, uključujući i svoju mrežu. Kodeks i Pravila postoje da bi vas zaštitili, da biste bili sigurni da se i drugi članovi pridržavaju istih normi. U skladu sa Oriflame etičkim standardima, od Brend partnera se očekuje da budu i rade u skladu sa svim zakonskim odredbama zemlje u kojoj posluju sa Oriflame-om čak i ako neke obaveze nisu navedene u Kodeksu ili Pravilima.

Kao član Oriflame-a, saglasan sam da svoje Oriflame poslovanje vodim u skladu sa

sledećim principima:

 

1.1. Pridržavaću se i slediti Pravila ponašanja koja su propisana u ovom zvaničnom

Priručniku poslovanja u Oriflame-u i u drugoj literaturi Oriflame- a. Poštovaću ne

samo pisana pravila, nego i njihov “duh”.

 

1.2. Moj vodeći princip poslovanja je da ću se prema svim osobama sa kojima kao

član Oriflame-a dođem u kontakt, ponašati korektno, onako kako bih želeo da se

drugi ponašaju prema meni.

 

1.3. Proizvode i poslovnu mogućnost Oriflame-a ću predstavljati svojim kupcima i

članovima na častan i verodostojan način. Navodiću isključivo one podatke koji stoje

u zvaničnoj literaturi Oriflame-a.

 

1.4. Biću učtiv i tačan u pružanju usluga i primanju porudžbina od svojih kupaca kao i

u slučajevima reklamacija. Pridržavaću se procedura o zameni proizvoda propisanih

u zvaničnoj literaturi Oriflame-a.

 

1.5. Prihvatiću i pridržavaću se različitih propisanih odgovornosti kao član Oriflame -a

(kao i onih vezanih za pozicije sponzora i Direktora, kada dostignem te nivoe

odgovornosti) kao što je propisano u zvaničnoj literaturi Oriflame-a.

 

1.6. Ponašaću se u skladu sa najvišim standardima poštenja, iskrenosti i

odgovornosti.

 

1.7. Ni pod kojim uslovima neću Oriflame-ovu mrežu koristiti za promovisanje bilo

kojih proizvoda koje Oriflame nije odobrio. Poštovaću metod direktne prodaje i

proizvode neću prodavati u prodavnicama bilo koje vrste ili na neki drugi način.

 

1.8. Poštovaću zakone i pravila svoje zemlje i drugih zemalja, ukoliko gradim

međunarodnu grupu.

 

II. PRAVILA PONAŠANJA

1. DEFINCIJE

 

A. "Oriflame Brend partner" će za potrebe ovog dokumenta označavati bilo kog Oriflame

Brend partnera bez obzira na titulu i na nivo grupe (uključujući Menadžera grupe,

Direktora i iznad toga).

 

B. "Lična strana" će se odnositi na sajt koji je dizajniran, odobren i hostovan od

strane Oriflame-a u korist Oriflame Brend partnera.

 

C. “Oriflame“ se u ovom dokumentu odnosi na kompaniju Oriflame kozmetika d.o.o,

Vladimira Popovića 40, Beograd, ukoliko nije drugačije navedeno.

 

D. “Sponzorska linija” uključuje Brend partnera, njegovog/njenog sponzora i tako dalje, i

završava se Oriflame-om.

 

E. “Lična grupa” se odnosi na sve Brend partnere koje dotični Brend partner direktno ili

indirektno sponzoriše, ali ne uključuje Brend partnere koji su postigli nivo od 21%, niti

njihove mreže.

 

F. Pojam “grupa” se odnosi na celu mrežu sponzorisanih Brend partnera uključujući i

članove koji su postigli nivo od 21% i njihove mreže.

 

G. Pojam “Oriflame literatura” se odnosi na: Plan uspeha (koji sadrži i ovaj priručnik

Pravila poslovanja), kataloge proizvoda, materijal iz početnog paketa, Info i bilo koju

informaciju štampanu ili objavljenu na zvaničnom Oriflame sajtu.

 

H. Pojam "Sponzor" je osoba koja uvodi novu osobu u Oriflame poslovanje.

 

2. ČLANSTVO

 

2.1. Osnovno pravilo da bi neko postao Brend partner Oriflame-a je da mora biti

sponzorisan od strane već registrovanog Brend partnera Oriflame-a. U posebnim

slučajevima, Oriflame može da dodeli Brend partnera bilo kojoj mreži.

 

2.2. Pojedinac može imati samo jedno Oriflame članstvo, bilo direktno ili indirektno.

Indirektno članstvo je članstvo kroz npr. posedovanje akcija u preduzeću koje je

registrovano kao Oriflame Brend partner.

 

2.3. Oriflame zadržava pravo da odbije bilo čiju molbu za uključenje ili obnovu

članstva.

 

2.4. Podnosilac zahteva mora biti punoletan kako bi bio Oriflame Brend partner.

Oriflame može prema svom nahođenju odobriti članstvo i drugima pod uslovom da

imaju pismenu saglasnost starateljskog lica.

 

2.5. Brend partneri Oriflame-a mogu biti pojedinci, kompanija sa ograničenom

odgovornošću ili partnerstva koja ne uključuju više od dve osobe. Pravno lice mora

navesti ime osobe koja je zastupa, kao i sva ograničenja njegovih ovlašćenja.

Partneri imaju zajedničku odgovornost i Oriflame u slučaju neplaćanja, može da

potražuje dug od jednog ili od oba partnera.

 

2.6. Bilo koji Oriflame Brend partner neće zahtevati da Brend partneri ili budući Brend partneri

preuzimaju nerazumno visoke naknade za obuku i naknade promotivnih materijala.

Sve naknade na teret Oriflame Brend partnera će se direktno odnositi samo na vrednost

materijala, proizvoda ili usluga pruženih u zamenu.

 

2.7. Ukoliko Oriflame Brend partner ne poruči robu 2 kataloška perioda, njegovo

članstvo će biti terminisano.

 

2.8. Oriflame Brend partner može u bilo koje vreme da otkaže svoje članstvo tako što će

o tome obavestiti Oriflame pismenim putem. U takvim slučajevima Oriflame

Brend partner je u obavezi da prethodno izmiri sva dugovanja ukoliko su napravljena.

 

2.9. Članstvo ističe godinu dana nakon uključenja.

 

2.10. Članstvo se može obnoviti ponovnom uplatom umanjenog iznosa naknade za

uključenje uz prvu porudžbinu po isteku godinu dana od uključenja.

 

2.11. Ako supružnik Brend partnera želi da postane Brend partner, postoji mogućnost da

oba supružnika budu na istom kodu (kompanija sa ograničenom odgovornošću ili

partnerstvo) ili će biti uključen u mrežu supružnika koji se prvi uključio.

Ukoliko supružnici posluju na odvojenim kodovima, svaka nagrada u kešu će biti

oduzeta od više nagrade u kešu koju osvoji supružnik koji se uključio prvi – ukoliko je

takva nagrada rezultat terminacije članstva supružnika koji se drugi uključio.

 

2.12. Bivši Brend partneri (ili njihovi supružnici) mogu podneti prijavu za novo članstvo

pod sledećim uslovima:

a) potrebno je da prođe najmanje 6 meseci od otkazivanja članstva bivšeg

Brend partnera (ukoliko Oriflame ne odredi drugačije).

b) u novoj molbi mora biti naznačeno da se prijava podnosi pod navedenim

okolnostima.

c) bivši Brend partneri mogu odmah podneti prijavu za uključenje, bez naglašavanja da

se radi o bivšem Brend partneru, ako su bili neaktivni najmanje 12 meseci, a terminacija

je usledila zbog neobnavljanja članstva.

 

2.13. Oriflame zadržava pravo suspendovanja statusa Brend partnera na period do

12 meseci. Suspenzija stupa na snagu trenutno i traje za vreme procesa ispitivanja

kršenja pravila.

 

3. ZADRŽAVANJE SPONZORSKE LINIJE

 

3.1. Aktivni članovi se ne mogu paralelno učlaniti u liniji drugog sponzora. Ako to

učine mogu izgubiti celokupnu svoju mrežu, koju preuzima njihov originalni sponzor.

Njima je dozvoljeno da se preregistruju posle terminacije, pogledajte dalje tačku 2.12.

 

3.2. Prenošenje članstva sa jednog sponzora na drugog moguće je samo u

posebnim slučajevima i to isključivo uz odobrenje Oriflame-a.

 

3.3. Prenošenje Lične grupe nije dozvoljeno.

 

3.4. Članovi koji žele da prenesu svoje članstvo mogu ga preneti samo na najbliže

članove svoje porodice (uz odobrenje Oriflame-a). Potrebno je dostaviti pismeni

zahtev Oriflame-u. Članovi koji su na ovaj način preneli svoje članstvo mogu ponovo

zatražiti učlanjenje, ukoliko je od prenosa poslednjeg članstva prošlo najmanje 6

meseci.

 

3.5. U slučaju smrti Brend partnera, članstvo se poništava u roku od tri meseca pod

uslovom da nema podnetog zahteva za nasleđivanje članstva od strane najbližih

rođaka. Nakon poništavanja, sva plaćanja preminule osobe koje su na čekanju će biti

date njegovom/njenom ovlašćenom Brend partneru. Oriflame zadržava pravo da zatraži

dokumeta koji dokazuju ovlašćenje Brend partnera kao uslov za isplatu.

 

4. ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

4.1 Ni jedan Brend partner ne sme da koristi Oriflame-ovu mrežu za promovisanje

proizvoda ili usluga koje Oriflame nije zvanično odobrio.

 

4.2 Brend partner ne sme da prisvaja članove drugog Brend partnera niti da se meša u

poslove Brend partnera druge sponzorske linije.

 

4.3 Oriflame Brend partneri nisu zaposleni u Oriflame-u. Kada drugima predstavlja

poslovnu priliku Oriflame-a, Brend partner mora da naglasi da se radi o nezavisnom

biznisu i da Oriflame ne nudi zaposlenje.

 

4.4 Oriflame Brend partneri nemaju pravo da u ime Oriflame-a prihvate bilo kakvu

obavezu, niti da sklope sporazum. Brend partneri snose punu materijalnu odgovornost

za štete koje proizilaze iz nepoštovanja tih pravila.

 

4.5 Oriflame ne nameće nikakve uslove svojim Brend partnerima za minimum kupovine,

bilo u količini ili vrednosti. Takođe, Brend partner neće vršiti pritisak na osobe koje je

sponzorisao da naručuju preko njega, da imaju minimalne porudžbine ili da stvaraju

zalihe. Svaki Brend partner može da naruči bilo koju količinu direktno od Oriflame-a, ali

u zavisnosti od obima porudžbine, moguća je naplata troškova isporuke. Od samog

Brend partnera zavisi da li će praviti zalihe.

 

4.6 Oriflame Brend partner ne sme naručivati robu u ime drugog člana bez njegove

prethodne pismene dozvole.

 

4.7 Oriflame Brend partneri moraju da poštuju sve pravne propise i norme ponašanja

koji se odnose na njihovo delovanje i članstvo, i ne smeju biti uključeni ni u kakvu

aktivnost koja bi njima ili Oriflame-u mogla štetiti.

 

4.8. Od prvog kontakta sa kupcima, Brend partner će predstaviti sebe i objasniti svrhu

njegovog/njenog prilaska kupcu. Brend partner će obezbediti punu transparentnost

njegovog/njenog identiteta kao Oriflame Brend partner u bilo kom vidu komunikacije, bilo

putem e-mail, sajta, društvenih medija itd. Brend partneri moraju obezbediti jasno ime i

kontakt informacije kao i informacije da pošiljalac poruke nije Oriflame-ov zvanični

predstavnik. Reč "Nezavisni" mora uvek biti ispred "Oriflame Brend partner" na bilo kom

ličnom predstavljanju, kao što su potpis u mejlu, na vizit karti, na sajtu, društvenim

mrežama i sl.

 

4.9 Informacije koje Oriflame Brend partner pruža potrošaču moraju biti obezbeđene na

jasan i razumljiv način, uz poštovanje principa komercijalnih transakcija i načela koja

regulišu zaštitu onih koji nisu u stanju da daju saglasnost, kao što su to maloletna

lica.

 

4.10 Oriflame Brend partner neće zloupotrebiti poverenje individualnih potrošača i mora

da poštuje nedostatak komercijalnog iskustva potrošača, neće iskoristiti godine,

bolest, psihičku ili fizičku nemoć, nedostatak razumevanja ili nedostatak poznavanja

jezika potrošača.

 

4.11 Uvek kada se potrošač pozove na Oriflame garanciju kvaliteta, Oriflame

Brend partner će mu ponuditi izbor između povraćaja novca u punom iznosu ili zamenu

proizvoda istim ili drugim Oriflame proizvodom.

 

4.12 Brend partner će obustaviti demonstraciju ili prodajnu prezentaciju na zahtev

potrošača i preduzeti odgovarajuće korake kako bi se osigurala zaštita privatnih

podataka pribavljenih od aktuelnih ili potencijalnih potrošača. Brend partner će vršiti

lična, telefonska ili elektronska kontaktiranja na razuman način i u razumno vreme.

 

4.13 Pri građenju svoje Lične grupe Oriflame Brend partner će obezbediti da svi novi

Oriflame Brend partneri poštuju uslove kreditiranja, ukoliko kreditiranje postoji.

 

4.14 Kada postane Sponzor, Oriflame Brend partner će obučavati i motivisati

Brend partnere iz svoje lične grupe.

 

4.15 Oriflame Brend partner ne sme da daje intervjue ni za kakve medije, bilo da se radi

o televiziji, radiju, časopisima i sl., niti da bilo koji medij (SMS, internet itd.) koristi za

propagandu, bez prethodne pismene saglasnosti Oriflame-a.

 

4.16 Oriflame Brend partneri ne mogu biti uključeni u dijaloge na socijalnim medijima koji

daju netačne ili obmanjujuće informacije o Oriflame-u, proizvodima ili uslugama, ili

koji mogu generalno dovesti do gubitka ugleda Oriflame-a, molimo Vas pogledajte u

daljem teksu Dijalog na Socijalnim medijima - 10 zlatnih pravila.

 

5. OSTALA PRAVILA I PRINCIPI

 

5.1. Poslovna politika Oriflame-a ne obezbeđuje ekskluzivno pravo na teritorije ili

pravo prodaje. Ni jedan član nije ovlašćen da odobri, proda, dodeli ili prenese

ekskluzivnu teritoriju ili pravo prodaje. Svaki član ima slobodu da obavlja svoj biznis u

bilo kom delu zemlje.

 

5.2 Oriflame Brend partner mora poštovati da Oriflame posluje na određenim tržištima, a

ne u svim zemljama širom sveta, strogo poštujući svoje obaveze koji se tiču

bezbednosti proizvoda, registracije proizvoda, uvoza i drugih propisa koji se mogu

primeniti u trgovini dotičnih zemlja. Oriflame ne snosi nikakvu odgovornost za bilo

kakvu štetu, sporove ili potraživanja koja proizilaze iz ili se odnose na prekograničnu

trgovinu koje je sproveo Oriflame Brend partner u zemljama izvan tržišta na kojima

posluje Oriflame. U takvim situacija Oriflame će smatrati Oriflame Brend partnera u

potpunosti odgovornim za bilo kakva potraživanja.

 

5.3 Oriflame Brend partner je nezavistan od Oriflame-a. Jedina titula koja se može

koristiti na vizit kartama i drugom promotivnom materijalu članova je “Nezavisni

Brend partner” ili “Oriflame - nezavisni Brend partner” a kada dostigne određeni status

“Nezavisni Menadžer“ ili „Nezavisni Direktor“ .

 

5.4 Promotivni materijali, “Lična strana“ i razne aplikacije na socijalnim medijima npr.

na Facebook-u, odobreni od strane Oriflame-a, mogu biti korišćeni bez ikakvog

odobrenja. Podrazumeva se da Brend partneri ne mogu da registruju ili postave sajt ili

početnu stranu sa imenom domena koji sadrži reč "Oriflame". Oriflame Brend partneri

mogu upućivati na sadržaj na zvaničnim Oriflame sajtovima, blogovima i sl. Oriflame

zadržava pravo da unapred odobri sadržaj koji će biti objavljen. Pravila za onlajn

predstavljanje Brend partnera je opisano u daljem tekstu (Vebsajt pravila za

Brend partnere).

 

5.5 Oriflame zaštitni znak, logotip i ime su vlasništvo Oriflame Cosmetics S.A I

Oriflame Brend partner ih ne sme koristiti, ni u štampanim materijalu niti na Internetu bez

prethodne pismene saglasnosti Oriflame-a. Ako se dobije saglasnost, zaštitni znak i

logotip mogu se koristiti samo kako je propisano.

 

5.6 Brend partner ne sme da proizvodi ili iz nekog drugog izvora nabavlja bilo kakav

predmet na kome stoji zaštitni znak ili logotip Oriflame-a, osim ako za to ne postoji

pismeno odobrenje od Oriflame-a.

 

5.7 Sav štampani materijal Oriflame-a: filmovi, fotografije, dizajn zaštićeni su

autorskim pravima i ne smeju se reprodukovati u celini ili delimično, ni u štampanom

materijalu niti na Internetu, bez prethodne pismene dozvole Oriflame-a. Kada se

legitimno koristi materijal koji je zaštićen autorskim pravom obavezno je pozivanje na

Oriflame autorska prava koja moraju biti jasna i vidljiva.

 

5.8 Oriflame Brend partner ne sme da prodaje, preprodaje, demonstrira ili izlaže

Oriflame proizvode u maloprodajnim objektima, veb prodavnicima, sajtovima za

aukcijsku prodaju kao što je Limundo, Ebay ili slično. Takođe je zabranjeno prodavati

ili izlagati literaturu Oriflame-a na prethodno navedenim prodajnim mestima. Na

mestima koje po karakteru ne pripadaju maloprodaji, kao što su kozmetički saloni,

proizvodi se mogu izlagati, ali ne i prodavati.

 

5.9 Sadržaji Oriflame vebsajta, kao što su tekstovi, grafikoni, fotografije, dizajn i

programi, takođe su autorski zaštićeni i ne mogu se prilagođavati u bilo koje

komercijalne svrhe, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Oriflame.

 

5.10 Spamovanje – slanje velikog broja e-mail-ova striktno je zabranjeno. Oriflame

Brend partner mora ograničiti broj promotivnih mailova koji šalje krajnjem potrošaču tako

da primalac mail-a ne dobije više od 1 mail-a nedeljno. Naravno ti mail-ovi ne smeju

biti poslati u ime kompanije Oriflame, tako da pošiljalac snosi potpunu odgovornost

za sadržaj poruke.

 

5.11 Ni pod kakvim uslovima, Oriflame ne dozvoljava prepakivanje svojih proizvoda,

niti bilo kakvu promenu pakovanja ili etikete. Oriflame proizvodi mogu se prodavati

samo u originalnom pakovanju.

 

5.12 Ako se koriste prema naznačenim uputstvima, Oriflame proizvodi ne bi smeli da

izazovu bilo kakvo oštećenje ili povredu. Oriflame daje garanciju za svoje proizvode,

koja štiti i kompaniju i Brend partnere. Ova garancija pokriva oštećenja ili povrede

izazvane neispravnošću proizvoda, ali ne i one nastale usled nemarne, pogrešne ili

nenamenske upotrebe proizvoda.

 

5.13 Oriflame zadržava pravo da u bilo koje vreme preko Popusta po učinku ili

Bonusa koji Brend partneru sleduje, od člana naplati fakture čiji je rok plaćanja istekao.

 

5.14 Oriflame ima pravo da promeni cene i asortiman proizvoda bez prethodne

najave. Oriflame neće isplaćivati Popust po učinku, Bonus niti bilo kakvu drugu

kompenzaciju za gubitke nastale usled promene cena i asortimana ili zbog

nedostatka zaliha proizvoda.

 

5.15 Ukoliko se, nakon terminacije Oriflame Brend partnera, Oriflame složi sa otkupom

proizvoda od Brend partnera, moraju se ispoštovati sledeći uslovi:

- povraćaj robe mora biti izvršen u roku od 12 meseci od datuma kupovine i

- biće povraćeno 90% od originalne neto cene posle odbitka bilo kojeg popusta ili

bonusa u mreži

- stavke koje se vraćaju moraju biti trenutno aktuelne u Oriflame inventaru uključujući

i Oriflame promotivne materijale

Za potrebe ove klauzule, trenutno aktuleni Oriflame inventar se odnosi na proizvode

koji:

- nisu korišćeni, otvarani ili oštećeni na bilo koji način; i

- nije im istekao rok trajanja; i

- i dalje su aktuelni u Oriflame katalogu

 

5.16 Brend partner mora odmah obavestiti Oriflame ako je zakonski ili na bilo koji drugi

način uključen u neki spor koji može biti doveden u vezu sa Oriflame-om ili imati

negativne posledice po kompaniju ili njenu reputaciju.

 

5.17 Oriflame zadržava pravo da proširi ili promeni Plan uspeha, kvalifikacione

kriterijume ili Kodeks i Pravila. Promene stupaju na snagu odmah.

 

6. PRAVA I ODGOVORNOSTI DIREKTORA I VIŠIH NIVOA

Osim opštih pravila koja se odnose na sve članove, sledeća pravila se odnose na

Direktore i viši nivo. Kršenje bilo kojeg od ovih posebnih Pravila dovodi do trenutnog

gubitka direktorskog statusa i privilegija, uključujući Popust po učinku i Bonuse, a

može dovesti i do isključenja članstva.

 

6.1. Direktor i viši statusi moraju da izvršavaju sledeće obaveze prema svojoj Ličnoj

grupi u okviru kataloškog perioda:

a) da regrutuje i konstantno radi na razvoju svoje Lične grupe.

b) da pomaže, vodi i motiviše članove.

c) da održava povremene sastanke kako bi obučavao, motivisao, postavljao ciljeve I

pratio rezultate svojih članova.

d) da obučava članove grupe u skladu sa Planom uspeha.

e) da održava stalnu komunikaciju sa članovima grupe i da ih informiše o datumu i

mestu održavanja sastanaka, novim proizvodima, programima za obuku itd.

f) da učestvuje na svim seminarima i sastancima organizovanih od strane Oriflame-a

g) da sprovodi Etički kodeks i Pravila i da vodi svojim primerom.

h) da prisustvuje poslovnim sastancima sa Oriflame-om na koje je pozvan da

prisustvuje I njihov Regionalni menadžer prodaje.

 

6.2 Direktor (i bilo koji viši nivo) ne sme da zastupa niti da bude član ni jedne druge

kompanije direktne prodaje.

 

6.3 Ako supružnik Direktora (ili višeg nivoa) predstavlja ili je član bilo koje druge

kompanije direktne prodaje, ne sme da prisustuje Oriflame sastancima I događajima.

Njegove aktivnosti moraju biti odvojene od Oriflame-a. Direktor (i viši nivo) mora

obavestiti Oriflame ako je njegov supružnik zastupnik ili član bilo koje druge

kompanije direktne prodaje.

 

6.4 U slučaju smrti Direktora (i višeg statusa), članstvo može u određenim

slučajevima i pod Oriflame diskrecijom biti nasleđeno od strane članova rodbine

pokojnika a pod predpostavkom da će neko od članova rodbine moći da izvršava sve

obaveze koje su na direktorskom statusu (pogledati tačku 6.1. iznad). Pismeni zahtev

za članstvo mora biti donet 3 meseca od datuma smrti. Ukoliko pismenog zahteva ne

bude bilo, članstvo će biti terminisano.

 

6.5 Direktor (I viši nivo) mora poštovati sva dodatna pravila ili instrukcije koje mu

Oriflame dostavi pismenim putem s vremena na vreme.

 

7. POSTUPAK PRILIKOM ŽALBI

Svaka žalba na osnovu kršenja Etičkog kodeksa ili Pravila ponašanja biće upućena

lokalnoj Oriflame organizaciji prodaje i / ili Generalnom direktoru Oriflame kompanije

koja posluju u navedenoj zemlji.

 

DODATAK – Vebsajt pravila za Brend partnere

 

1. Značenje

Ova pravila služe da bi se razjasnilo kako Brend partneri mogu da se predstave na

Internetu bez kršenja zakona, pravila i sporazuma vezanih za autorska prava

Oriflame-a.

 

2. Opšte

Oriflame nudi svojim Brend partnerima mogućnost da postave Ličnu stranu kao i razne

druge centralno obezbeđene alate za prodaju i promociju Oriflame proizvoda i

poslovne prilike na Internetu. Ove aplikacije su danas jedini digitalni alati koji su

odobreni i preko kojih Brend partneri mogu ponuditi proizvode na prodaju kao i prikazati

slike i Oriflame logo koji su vlasništvo kompanije.

Brend partneri mogu da postave veb sajtove preko kojih mogu da komuniciraju,

predstavljaju proizvode i poslovnu priliku samo ukoliko jasno naglase da to nije

zvanični Oriflame veb sajt. U svakom trenutku mora biti jasno ko stoji iza tog sajta i

važni kontakt detalji moraju biti vidljivi. Brend partner treba da komunicira koristeći svoje

reči, u slučaju citiranja Oriflame tekstova mora jasno da prikaže izvor navedenih

tekstova.

Brend partner ne sme da postavi komercijalne sajtove preko kojih će vršiti prodaju

Oriflame proizvoda.

 

3. Naziv domena

Brend partneri ne mogu registrovati nazive domena koji sadrži reč ”Oriflame”. Brend partner

ne može registrovati stranicu na socijalnim medijima sa imenom i slikom koja može

pogrešno navesti potrošače da je u pitanju zvanična Oriflame stranica ili grupa:

- Na socijalnim mrežama (npr. Facebook) ime i slika grupe mora jasno pokazivati da

njome rukovodi pojedinac, npr. “Anin Oriflame Tim” sa Aninom slikom.

- Ime grupe stranica na socijalnim mrežama ne može biti npr. “Oriflame Kazablanka”

sa zvaničnom Oriflame slikom ili logom.

 

4. Izjava o ograničenoj odgovornosti

Brend partner koji postavi svoj sajt i spominje da je deo Oriflame-a mora jasno objaviti

informaciju da je Nezavisni Oriflame Brend partner, Ova informacija mora biti

jasno objavljena na glavnoj strani kao i pod delom Izjava o ograničenoj odgovornosti

koji je vidljiv na svim stranicama sajta.

Ukoliko Brend partner ima privatan veb sajt koji nije u vezi sa Oriflame-om ova pravila

ne važe.

 

5. Sadržaj i reference vezane za Oriflame

Nikakav sadržaj ne sme biti kopiran sa zvaničnog Oriflame veb sajta i obajavljen pod

sopstvenim imenom. Ukoliko Brend partner povezuje sadržaj sa zvaničnog Oriflame

sajta na svoj domen to mora biti jasno naglašeno.

 

6. Slike

Brend partner ne sme uzimati pokretne ili nepokretne slike sa zvaničnog Oriflame sajta i

objavljivati ih na svom sajtu. Sve slike su zaštićene autorskim pravom i Oriflame ima

pravo da ih koristi. Ova prava nisu proširena na Brend partnere.

- Pokretne slike, video itd: može se koristiti kroz “podeli” (share) funkciju ukoliko je ta

opcija dostupna. Ova funkcija automatski obezbeđuje referencu ka izvornom sajtu.

- Slike modela ili osobe: Mogu se koristiti kroz “podeli” (share) funkciju ukoliko je ta

opcija dostupna. Ova funkcija automatski obezbeđuje referencu ka izvornom sajtu.

- Slike Oriflame proizvoda: Mogu se koristiti bez upotrebe “podeli” (share) funkcije

samo ukoliko se izvorni sajt spominje na vidljiv i neosporan način npr. (izvor:

www.oriflame.com 2012).

Sve reklamacije iz trećeg dela koje su adresirane na Oriflame će biti prosleđene

Brend partneru.

 

7. Oriflame Logo

Oriflame logo se može koristiti u formatu koji se može naći na zvaničnim Oriflame

veb sajtovima. Logo se ne sme menjati ili animiratii i može se koristiti samo u

zaglavlju ili dnu stranice, i kao potpis u e-mejlu u svom originalnom obliku.

 

8. Socijalne mreže

Oriflame ohrabruje prisustvo na blogovima, društvenim mrežama i sl. Brend partnere

podstičemo da otvaraju blogove i ostavljaju komentare o Oriflame proizvodima gde

smatraju da je to potrebno. Kako bi se povećala prisutnost što je više moguće

preporučujemo da Brend partner korisiti funkciju “podeli” (share) obezbeđenu od strane

Oriflame-a u cilju da se pruže tačne informacije. Ukoliko sadržaj ne nudi funkciju

“podeli” (share) na zvaničnom sajtu, Oriflame i dalje odobrava ovakve aktivnosti,

samo ukoliko je naveden izvor sadržaja.

 

9. Oglašavanje na pretraživačima

Brend partneri mogu koristiti pretraživač kao što je Google Adwords, samo ukoliko se

poštuju pravila koja se odnose na onlajn predstavljanje. Pored toga

- Oglas mora jasno da ukazuju na to da je napravljen od strane nezavisnog

Brend partnera

- Naslov oglasa ne sme da daje utisak da je zvanično od strane Oriflame-a

- Zabranjeno je koristiti "Oriflame" kao ključnu reč.

Imajte u vidu da je svaki korisnik, npr. Adwords-a, odgovoran za povredu prava

drugog vlasnika brenda.