Idi na glavni sadržaj Idi na glavni meni Idi na pretragu

Pravila ponašanja i etički kodeks za Oriflame Brend partnere

Veoma je važno da pročitate Etički kodeks kompanije Oriflame (“Kodeks”) kao i Pravila ponašanja (“Pravila”) koji su dati u nastavku teksta, budući da isti predstavljaju sastavni deo uslova navedenih u Formularu za uključenje Brend partnera. Brend partner kompanije Oriflame se mora pridržavati Kodeksa i Pravila i njihovih eventualnih izmena koje su zvanično objavljene ili o kojima je Oriflame Brend partner obavešten na neki drugi način.

Kodeks i Pravila poslovanja su namenjeni za Vašu zaštitu, kako bi se omogućilo da se i drugi Oriflame Brend partneri pridržavaju istih visokih standarda. U skladu sa Oriflame etičkim standardima, od Oriflame Brend partnera se očekuje da deluju u skladu sa svim zakonskim odredbama zemlje u kojoj sarađuju sa kompanijom Oriflame, čak i ukoliko neke obaveze nisu navedene u Kodeksu ili Pravilima.

Oriflame zadržava pravo da u bilo kom trenutku, sa momentalnim stupanjem na snagu, ukine članstvo bilo kom Oriflame Brend partneru koji u Formularu za uključenje navede lažne podatke  ili koji se ne pridržava Kodeksa ili Pravila. Isključeni Oriflame Brend partneri gube sva prava i privilegije koje pruža članstvo, uključujući i svoju mrežu.

ORIFLAME ETIČKI KODEKS

Kao Brend partner kompanije Oriflame, saglasan sam da svoje Oriflame aktivnosti izvršavam u skladu sa sledećim principima:

1. Pridržavaću se i poštovati Pravila ponašanja navedena u ovom zvaničnom dokumentu Oriflame Politika poslovanja kao i u bilo kojim drugim dokumentima kompanije Oriflame. Poštovaću ne samo pisana pravila nego i njihovu stvarnu namenu.

2. Moj glavni princip poslovanja je da ću se, kao Oriflame Brend partner, prema svim osobama sa kojima u tom svojstvu dođem u kontakt ponašati korektno, na način kako bih želio da se drugi ponašaju prema meni.

3. Predstavljaću na častan i verodostojan način Oriflame proizvode, Oriflame mogućnosti za zaradu,  besplatnu edukaciju za Brend partnere kao i ostale benefite koje kompanija Oriflame nudi kupcima i Brend partnerima. Bilo kakva komunikacija, bilo pismena ili usmena, vezano za proizvode, zaradu kao i ostale poslovne prilike, sadržavaće isključivo informacije koje se pominju u zvaničnim Oriflame dokumentima (uključujući Prilog 1).

4. Biću ljubazan i tačan u pružanju usluga i predstavljanju kompanije u svim segmentiam poslovanjaU slučaju reklamacije na proizvod ili uslugu delovaću u skladu sa propisanim pravilima kompanijei.

5. Prihvatiću i pridržavati se odgovornosti propisanih za Oriflame Brend partnera (kao i onih propisanih za pozicije Sponzora i nezavisnog Oriflame Direktora (ili viših statusa) kada dostignem te nivoe u poslovanju), na način kao što je to navedeno u zvaničnim Oriflame dokumentima.

6. Postupaću u skladu sa najvišim standardima integriteta, iskrenosti i odgovornosti.

7. Ni pod kojim uslovima neću koristiti Oriflame mrežu za promovisanje bilo kakvih proizvoda ili usluga koje Oriflame nije odobrio. Poštovaću metodu direktne prodaje i proizvode neću prodavati u maloprodajnim objektima bilo koje vrste.

8. Poštovaću zakone i odredbe zemlje u kojoj sprovodim aktivnosti Brend partnera Oriflame kompanije, kao i drugih zemalja, ukoliko gradim međunarodnu grupu.

9. Potvrđujem da razumem da je usklađenost sa ovim Kodeksom i Pravilima uslov mog članstva u kompaniji Oriflame.

ORIFLAME PRAVILA PONAŠANJA

1. DEFINICIJE

A. "Oriflame Brend partner" će za potrebe ovog dokumenta označavati bilo kojeg Oriflame Brend partnera bez obzira na titulu i na nivo unutar grupe (uključujući Menadžere grupe, Direktore i više pozicije).

B. "Lična stranica" će se odnositi na stranu web stranice koja je dizajnirana, odobrena i ustupljena od strane kompanije Oriflame u korist Oriflame Brend partnera na odabranim tržištima.

C. “Oriflame“ se u ovom dokumentu odnosi na lokalnu kompaniju Oriflame, za koju ste popunili Formular za uključenje Brend partnera, ukoliko nije drugačije navedeno.

D. “Sponzorska linija” uključuje Oriflame Brend partnera, njegovog/njenog sponzora, i tako dalje, a završava se kompanijom Oriflame.

E. “Lična grupa” se odnosi na sve Oriflame Brend partnere koje određeni Brend partner direktno ili indirektno sponzoriše, ali ne uključuje Brend partneri koji su postigli nivo od 24%, niti njihove mreže.

F. Termin “Grupa” se odnosi na kompletnu mrežu sponzorisanih Brend partnera, uključujući i članove koji su postigli nivo od 24% i njihove mreže.

G. Pojam “Oriflame materijali” se odnosi na: Plan uspeha (koji sadrži i ovu Politiku poslovanja), kataloge proizvoda, materijal iz početnog paketa, biltene i bilo koju drugu informaciju štampanu ili objavljenu na zvaničnoj stranici kompanije Oriflame.

H. Pojam "Sponzor" označava osobu koja uvodi novu osobu u Oriflame poslovanje.

Reči koje počinju velikim slovom ali nisu među definisanim pojmovima imaće isto značenje kao u prethodnim sekcijama Plana uspeha - izdanje za Lidere.

2. ČLANSTVO

2.1 Da bi neko postao Brend partner kompanije Oriflame, osnovno pravilo je da kandidat mora biti sponzorisan od strane već registrovanog Oriflame Brend partnera. U posebnim slučajevima, Oriflame može da dodeli potencijalnog Oriflame Brend partnera bilo kojoj mreži.

2.2 Pojedinac može imati samo jedno Oriflame članstvo, bilo direktno ili indirektno. Indirektno članstvo je članstvo kroz npr. vlasništvo udela u kompaniji koja je registrovana kao Oriflame Brend partner.

2.3 Oriflame zadržava pravo da odbije bilo čiju molbu za uključenje ili obnovu članstva.

2.4 Podnosilac zahteva mora biti punoletan kako bi postao Oriflame Brend partner. Oriflame može prema vlastitom nahođenju odobriti članstvo i osobama koje ne ispunjavaju ovaj uslov, pod uslovom da imaju pismenu saglasnost starateljskog lica. Minimalan broj godina u ovom slučaju je 16.

2.5 Brend partneri kompanije Oriflame mogu biti pojedinci, kompanija sa ograničenom odgovornošću ili partnerstva u kojima su partneri ili supružnici ili roditelji i dete/deca u poslovnim aktivnostima koje su odobrene od strane Oriflame-a. Pravno lice mora navesti ime osobe koja je ovlašćena za zastupanje, kao i podatke o svim ograničenjima njegovih ovlašćenja. Partneri imaju zajedničku odgovornost u poslovanju, te u slučaju neplaćanja obaveza, kompanija Oriflame može da potražuje dug od jednog ili oba partnera.

2.6 Oriflame Brend partner može da povuče svoje članstvo u roku od 30 dana nakon pridruživanja (ili u većem roku, ukoliko je to primjenjivo u skladu sa lokalnim zakonom) te u tom slučaju ima pravo na povrat sredstava od kompanije Oriflame, uplaćenih za članarinu, ili za početni set proizvoda ili bilo koje druge naručene proizvode.

2.7 Oriflame Brend partneri mogu da raskinu svoje članstvo u bilo kom trenutku nakon 30 dana od datuma pridruživanja dostavljanjem pismenog obavještenja kompaniji Oriflame. U takvim slučajevima Oriflame nema obavezu da vrati novac kao što je pomenuto u prethodnom članu 2.6, osim novca datog za članarinu ili održavanje članstva tokom 30 dana prije povlačenja članstva.

2.8 Članstvo ističe godinu dana nakon uključenja.

2.9 Članstvo se može obnoviti uplatom iznosa naknade za produžetak članstva uz prvu porudžbinu po isteku perioda od godine dana od uključenja.

2.10 Ako supružnik Oriflame Brend partnera takođe želi da postane Oriflame Brend partner, postoji mogućnost da oba supružnika budu na istom kodu (kompanija sa ograničenom odgovornošću ili partnerstvo) ili će biti uključen u mrežu supružnika koji se prvi uključio. Ukoliko supružnici posluju na odvojenim kodovima, bilo kakva nagrada u gotovini će biti oduzeta od veće nagrade u gotovini koju osvoji supružnik koji se uključio prvi – ukoliko je takva nagrada rezultat okončanja članstva supružnika koji se drugi uključio iz bilo kojeg razloga.

2.11 Bivši Oriflame Brend partner (ili njihovi supružnici) mogu podneti prijavu za novo članstvo pod sledećim uslovima:

a) ukoliko je prošlo najmanje 6 meseci od otkazivanja članstva bivšeg Oriflame Brend partnera (ukoliko Oriflame ne odredi drugačije).

b) u novoj molbi za prijem u članstvo mora biti naznačeno da se prijava podnosi pod navedenim okolnostima.

c) bivši Brend partneri mogu odmah podneti prijavu za uključenje, bez naglašavanja da se radi o bivšem Brend partneriu, ako su bili neaktivni najmanje 12 mjeseci, a terminacija je usledila zbog neobnavljanja članstva. 

2.12 Oriflame zadržava pravo terminacije članstva bilo kog Brend partnera usled kršenja Pravila ponašanja i/ili Etičkog kodeksa.

2.13 Oriflame zadržava pravo suspendovanja Brend partnerskog statusa na period do 12 meseci. Suspenzija stupa na snagu trenutno i traje za vreme procesa ispitivanja događaja koji predstavlja kršenja pravila.

3. ZADRŽAVANJE SPONZORSKE LINIJE

3.1 Oriflame Brend partneri mogu se ponovo učlaniti u liniji drugog Sponzora ukoliko povuku svoje prethodno članstvo i prijave se za novo pod uslovima navedenim u članu 2.11. Ukoliko povuku članstvo gube svoju celokupnu mrežu koja se potom prebacuje na njihovog prvobitnog Sponzora.

3.2 Prenošenje članstva sa jedne osobe na drugu moguće je samo u posebnim slučajevima i to isključivo uz odobrenje kompanije Oriflame.

3.3 Članovi koji žele da prenesu svoje članstvo mogu ga preneti i to isključivo na najbliže članove svoje porodice (uz odobrenje Oriflame-a). U tom slučaju je neophodno dostaviti pismeni zahtev Oriflame-u. Članovi koji su na ovaj način preneli svoje članstvo mogu ponovo zatražiti učlanjenje, ukoliko je od prenosa posljednjeg članstva prošlo najmanje 6 mjeseci.

3.4 U slučaju smrti Oriflame Brend partnera, članstvo se poništava u roku od tri meseca, pod uslovom da nema podnešenog zahteva za nasleđivanje članstva od strane najbližih rođaka u skladu sa članom 6.4. Nakon poništavanja, sva plaćanja preminule osobe koje su na čekanju će biti isplaćena njegovom/njenom ovlaštenom Oriflame Brend partneru. Oriflame zadržava pravo da zatraži dokumenta kojima se dokazuje ovlašćenje dato Oriflame Brend partneru kao uslov za isplatu u slučaju navedenom iznad.

3.5 Prenošenje Lične grupe ili dela grupe nije dozvoljeno.

4. ODGOVORNOSTI BREND PARTNERA

Opšte odgovornosti

4.1 Oriflame Brend partneri se obavezuju da će se pridržavati svih zakona, propisa i kodeksa prakse koji se odnose na funkcionisanje njihovog članstva, uključujući sve poreske zakone i odredbe koji se odnose na poresku registraciju i podnošenje poreske prijave. Oriflame Brend partneri se neće uključivati u bilo kakve aktivnost koja može dovesti do loše reputacije Oriflame Brend partnera ili kompanije Oriflame.

4.2 Oriflame Brend partneri moraju preduzeti odgovarajuće mere kako bi osigurali zaštitu svih ličnih podataka koje dostave klijenti, potencijalni klijenti, drugi Oriflame Brend partner, u skladu sa lokalnim zakonima koji se odnose na poverljivost i zaštitu podataka.

Odgovornosti prema klijentima

4.3 Oriflame Brend partneri se obavezuju da neće koristiti pogrešne, varljive ili nepoštene prakse.

4.4 Prilikom inicijalnog kontakta sa potencijalnim saradnicima, Oriflame Brend partner će se predstaviti i objasniti svrhu svog pristupa ili svrhu dešavanja. Oriflame Brend partner će osigurati potpunu transparentnost svog identiteta kao Oriflame Brend partner u bilo kojoj relevantnoj komunikaciji:  putem e-maila, web stranice, stranice društvenih medija itd. Pri tome, Brend partner mora jasno navesti ime i prezime, kontakt podatke kao i činjenicu da ne predstavlja zvaničnog predstavnika kompanije Oriflame. Termin "Nezavisni" će uvek biti dodat pre titule "Oriflame Brend partner" u bilo koje svrhe predstavljanja identiteta kao što su potpis u e-mailu, vizit-karte, na web stranici, na stranici društvenih medija i slično.

4.5 Oriflame Brend partner će ponuditi potencijalnim klijentima tačna i kompletna objašnjenja proizvoda kao i demonstracije u vezi sa istim i cenom i, ako je primenjivo, uslovima kredita; uslovima plaćanja; rokom za reklamaciju, uključujući politiku povrata; uslove garancije; usluge nakon prodaje; i rokove isporuke. Oriflame Brend partneri će dati tačne i razumljive odgovore na sva pitanja klijenata.

4.6 Oriflame Brend partneri će iznositi usmene ili pismene tvrdnje o efikasnosti proizvoda koje je isključivo odobrila kompanija Oriflame.

4.7 Kako bi omogućio narudžbinu proizvoda potencijalnim saradnicima, Oriflame Brend partner će isporučiti ili učiniti dostupnim formular za narudžbinu proizvoda na kome je jasno označena Oriflame kompanija, zatim prostor  za unos podataka o Oriflame Brend partneru, uključujući njegovo ime, adresu i broj telefona, svi materijalni uslovi prodaje, uslovi garancije, detalji i ograničenja ili usluge nakon prodaje, trajanje garancije i korektivne mere koje su dostupne klijentu.

4.8 Oriflame Brend partneri neće koristiti bilo kakva svedočanstva ili zaključke koji nisu odobreni od kompanije Oriflame, zatim koji su netačni, zastareli, ili neprimenjivi, koji se ne odnose na ponudu proizvoda ili koji mogu dovesti potencijalnog potrošača u zabludu.

4.9 Oriflame Brend partneri neće koristiti poređenja koja dovode u zabludu nove potrošače. Poređenje će se zasnivati isključivo na činjenicama koje se mogu potkrepiti dokazima. Oriflame Brend partneri neće podcenjivati bilo koju drugu kompaniju, biznis ili proizvod, bilo direktno ili indirektno. Oriflame Brend partneri neće zloupotrebiti dobru volju koja je povezana sa trgovačkim imenom i simbolom druge kompanije ili proizvoda.

4.10  Oriflame Brend partneri će poštovati mogućnost otkazivanja narudžbine unutar utvrđenog perioda za reklamaciju od strane novog potrošača  i u skladu sa lokalnim zakonima i omogućiti povrat za svu robu koja je već isporučena i koja se može vratiti i prodati kao nova. Kada potrošač zatraži da se Oriflame garancija zadovoljstva ispoštuje, Oriflame Brend partneri će ponuditi kupcu izbor potpunog povrata nabavne cene ili punog kredita za zamenu proizvoda istim ili nekim drugim Oriflame proizvodom. Period reklamacije i Oriflame garancija zadovoljstva će biti jasno saopšteni svima koji sarađuju sa kompanijom

4.11 Oriflame Brend partner će obavljati sve lične, telefonske ili elektronske kontakte na razuman način i u razumno vreme, kako bi se izbjegla nametljivost. Oriflame Brend partner je dužan prekinuti preporuku ili prodajnu prezentaciju na zahtev potencijalnogsaradnika ili potrošača.

4.12 Informacije koje Oriflame Brend partner daje potrošaču biće pružene na jasan i razumljiv način uz dužno poštovanje principa dobre vere u komercijalnim transakcijama, kao i principe kojima se reguliše zaštita osoba koje, u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, nisu u mogućnosti da daju svoj pristanak, uključujući maloletne osobe.

4.13 Oriflame Brend partner se obavezuje da neće zloupotrebiti poverenje individualnih potrošača, da će poštovati nedostatak komercijalnog iskustva potrošača, kao i da neće iskoristiti godine, bolest, psihičku ili fizičku nemoć, nedostatak razumevanja ili nepoznavanje jezika od strane potrošača.

4.14 Oriflame Brend partneri neće podsticati osobu da kupuje proizvode tvrdnjom da kupac može smanjiti ili povratiti kupovnu cenu upućivanjem potencijalnih kupaca Oriflame Brend partneri za slične kupovine, ako su takva smanjenja ili povrati zavisni od nekog budućeg događaja.

4.15 Oriflame Brend partneri se obavezuju da će pravovremeno prosleđivati Oriflame-u zaprimljene narudžbine.

Odgovornosti prema drugim Oriflame Brend partnerima

4.16 Oriflame Brend partneri se obavezuju da neće pokušavati da pridobiju članove drugih Oriflame Brend partnera, niti se mešati tako što će tražiti od Oriflame Brend partnera da sponzoriše nekog drugog Oriflame Brend partnera.

4.17 Oriflame Brend partner će na verodostojan i istinit način predstavljati stvarne ili potencijalne mogućnosti zarade ili poslovne prilike potencijalnim Oriflame Brend partnerima. Bilo koje predstavljanje zarade i ostalih podataka mora biti: (a) istinito, tačno i prikazano na način koji ne dovodi u zabludu, koji je lažan ili obmanjujući , i (b) zasnovan na dokumentovanim i dokazanim činjenicama na relevantnom tržištu. Potencijalni Oriflame Brend partneri moraju: (c) biti informisani da će stvarna zarada i poslovna prilika varirati od osobe do osobe i zavisiće od ličnih veština Brend partnera, vremena, uloženog truda i drugih faktora i; (d) dobiti dovoljno informacija kako bi im se omogućila razumna procena mogućnosti za sticanje zarade.

4.18 Svi marketing materijali koje razvija Oriflame Brend partner moraju biti konzistentni sa Oriflame politikama i procedurama. Oriflame Brend partner koji prodaje promotivne ili trening materijale, odobrene i u skladu sa zakonom drugim Oriflame Brend partnerima: (i) može samo nuditi one materijale koji su istog standarda kojeg se pridržava Oriflame Kompanija, (ii) neće takve prodaje činiti obaveznima za druge Oriflame Brend partnere; (iii) obezbediće takve materijale po razumnoj i fer ceni, bez sticanja značajnog profita, slično drugim marketing materijalima dostupnim na tržištu; i (iv) obezbediće pisanu politiku povrata takvih materijala koja je ista kao važeće Oriflame politike povrata.

4.19 Oriflame Brend partneri će kontaktirati druge Oriflame Brend partnere samo na odgovoran način i u razumno vreme kako bi izbegli nametljivost.

4.20 Oriflame ne nameće bilo kakve uslove za minimalnu kupovinu, bilo da se radi o količini ili vrednosti, svojim Brend partnerima. Takođe, Oriflame Brend partner neće prisiljavati ili forsirati one kojima je sponzor da naručuju preko njega, kao ni da naručuju minimalne količine ili održavaju stalne zalihe proizvoda. Svi Oriflame Brend partneri mogu naručiti bilo koju količinu direktno od Oriflame-a, ali u zavisnosti od veličine narudžbine mogu se primjenjivati naknade za rukovanje robom i kurirske usluge. Od lične procene Oriflame Brend partnera zavisi procena količine koju želi kupiti. Oriflame Brend partneri neće zahtevati niti ohrabrivati druge Oriflame Brend partnere na kupovinu nerazumnih količina zaliha ili sredstava za rad. Oriflame Brend partner treba kupovati razumne količine proizvoda.

4.21 Oriflame Brend partneri neće koristiti Oriflame mrežu za marketinške materijale, proizvode ili  poslovne koncepte koje nisu zvanično odobrene od strane kompanije Oriflame i koje nisu u skladu sa Oriflame-ovim politikama i procedurama.

4.22 Oriflame Brend partneri neće sistemski privlačiti ili tražiti saradnike iz drugih kompanija direktne prodaje.

4.23 Oriflame Brend partneri neće omalovažavati proizvode drugih kompanija, njihove planove prodaje i marketinga ili bilo koje karakteristike drugih kompanija.

4.24 Oriflame Brend partneri nemaju nikakav radni odnos sa kompanijom Oriflame. Prilikom predstavljanja Oriflame poslovnih prilika drugim osobama, dužnost Oriflame Brend partnera je da naglasi nezavisnost ovog posla kao i činjenicu da položaj Oriflame Brend partnera ne predstavlja radni odnos.

4.25 Oriflame Brend partneri nemaju ovlašćenja za preuzimanje obaveza u ime kompanije Oriflame. Oni su dužni nadoknaditi kompaniji Oriflame bilo kakve nastale troškove ili štetu uzrokovanu kršenjem ovih Pravila.

4.26 Oriflame Brend partner ne može da poručuje u ime drugog Oriflame Brend partnera, bez prethodnog pismenog odobrenja tog Oriflame Brend partnera.

4.27 Prilikom izgradnje svoje Lične grupe, Oriflame Brend partneri će osigurati da svi novi Oriflame Brend partneri prate uslove kreditiranja, ukoliko postoji mogućnost kredita .

4.28 U ulozi Sponzora, dužnost Oriflame Brend partnera je da obučava i motiviše svoje Oriflame Brend partnere koje sponzoriše.

4.29 Oriflame Brend partner ne može davati intervjue u vezi sa kompanijom Oriflame bilo kojim medijima, bilo putem televizije, interneta, radija, časopisa itd, niti koristiti bilo koji medij za oglašavanje (uključujući viralno oglašavanje putem medija, SMS, internet itd.) u svrhu promovisanja svojih aktivnosti kao Brend partnera kompanije Oriflame, bez prethodne pismene saglasnosti Oriflame-a.

4.30 Oriflame Brend partneri neće učestvovati ubilo kakvim dijalozima na društvenim mrežama koji lažno prikazuju, ili daju netačne ili obmanjujuće informacije o Oriflame-u, njegovim proizvodima ili uslugama, ili koji generalno mogu naškoditi ugledu kompanije Oriflame, molimo pogledajte ispod sekciju Društveni mediji i dijalog – 10 zlatnih pravila.

5. OSTALA PRAVILA I POLITIKE

5.1. Poslovna politika kompanije Oriflame ne garantuje ekskluzivno pravo na teritorije ili pravo predstavljanja kompanije. Niti jedan Oriflame Brend partner nije ovlašten da odobri, proda, dodeli ili prenese pravo na teritoriju ili pravo prodaje. Svaki Oriflame Brend partner ima slobodu da obavlja svoje aktivnosti u bilo kom delu zemlje u kojoj je registrovan kao Brend partner.

5.2 Oriflame Brend partner mora poštovati činjenicu da Oriflame posluje na određenim tržištima, a ne u svim zemljama širom sveta, strogo poštujući svoje obaveze koji se tiču sigurnosti proizvoda, registracije proizvoda, uvoza i druga pravila koja se mogu primeniti u trgovanju u tim zemljama. Oriflame se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, sporove ili potraživanja koja proizilaze iz ili se odnose na prekograničnu trgovinu koju je izvršio Oriflame Brend partner u zemljama van tržišta na kojima posluje kompanija Oriflame. U tom slučaju, Oriflame će smatrati Oriflame Brend partnera u potpunosti odgovornim za bilo kakva potraživanja.

5.3 Oriflame Brend partner je nezavistan od kompanije Oriflame. Jedina titula koja se može koristiti na vizit kartama članova, u drugom štampanom promotivnom materijalu ili u elektronskoj komunikaciji je “Nezavisni Brend partneri” ili “Oriflame - nezavisni Brend partner” a kada dostigne određeni status “Nezavisni Menadžer“ ili „Nezavisni Direktor“.

5.4 Promotivni materijali, “Lična stranica“ i razne aplikacije na društvenim medijima odobrene od strane kompanije Oriflame, mogu se koristiti bez ikakvog odobrenja. Podrazumeva se da Oriflame Brend partneri ne mogu da registruju ili iznajme web stranicu ili početnu stranu sa imenom domene koja u nazivu sadrži reč "Oriflame".

Oriflame Brend partneri mogu upućivati na sadržaj koji se nalazi na zvaničnim Oriflame stranicama, blogovima i sl. Oriflame zadržava pravo da unapred pregleda i odobri sadržaj koji će biti objavljen. Pravila za on-line predstavljanje Oriflame Brend partnera su navedena u delu Pravila ponašanja na on-line platformama (Prilog 1).

5.5 Oriflame zaštitni znak, logotip i ime su vlasništvo kompanije Oriflame Cosmetics A.G. i Oriflame Brend partner ih ne sme koristiti, u štampanim materijalima ili na Internetu bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Oriflame. U slučaju dobijanja takve saglasnosti, zaštitni znak i logotip mogu se koristiti samo na način kako je to propisano u Oriflame smjernicama.

5.6 Brend partner ne sme da proizvodi ili iz nekog drugog izvora nabavlja bilo kakve materijale na kojima stoji zaštitni znak ili logotip Oriflame-a, osim ukoliko za to ne postoji pismeno odobrenje od strane Oriflame-a.

5.7 Sav štampani materijal kompanije Oriflame, video materijal, fotografije i dizajn su zaštićeni autorskim pravima, i ne smeju se reprodukovati u potpunosti ili delimično, bilo u štampanom materijalu niti na Internetu, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Oriflame. Kada se koristi materijal koji je zaštićen autorskim pravom na legitiman način, obavezno je pozivanje na Oriflame autorska prava koja moraju biti jasno naglašena i na vidljivom mestu.

5.8 Oriflame Brend partner ne sme da prodaje, preprodaje, demonstrira ili izlaže Oriflame proizvode u bilo kojim maloprodajnim objektima, web prodavnicama, stranicama za aukcijsku prodaju kao što je Ebay ili slično. Takođe, zabranjeno je prodavati ili izlagati literaturu Oriflame-a na prethodno navedenim prodajnim mestima. Na mestima koje po karakteru ne pripadaju maloprodajnim objektima, poput kozmetičkih salona, proizvodi se mogu izlagati, ali ne i prodavati.

5.9 Sadržaji koji se nalaze na Oriflame web stranicama, kao što su tekstovi, grafikoni, fotografije, dizajn i programi, takođe su zaštićeni autorskim pravima i ne mogu se prilagođavati za korišćenje u bilo koje komercijalne svrhe, bez prethodne pismene saglasnosti kompanije Oriflame.

5.10 Spamovanje (zloupotreba sistema za slanje elektronske pošte kako bi se poslao veliki broj e-mailova) izričito je zabranjeno. Oriflame Brend partner je dužan ograničiti broj promotivnih e-mailova koje šalje saradnicima tako da primalac e-maila ne dobije više od jednog e-maila sedmično. Takvi e-mailovi se ne mogu slati u ime kompanije Oriflame, tako da pošiljalac snosi potpunu odgovornost za sadržaj poruke.

5.11 Ni pod kakvim uslovima nije dozvoljeno prepakivanje Oriflame proizvoda, niti bilo kakve promene pakovanja ili etikete. Oriflame proizvodi se mogu prodavati samo u originalnom pakovanju.

5.12 Ukoliko se koriste u skladu sa naznačenim uputstvima, Oriflame proizvodi ne mogu prouzrokovati bilo kakvo oštećenje ili povredu. Oriflame daje garanciju za svoje proizvode. Ova garancija pokriva oštećenja ili povrede izazvane neispravnošću proizvoda, ali ne i one nastale usled nemarne, pogrešne ili nenamenske upotrebe proizvoda.

5.13 Oriflame zadržava pravo da u bilo koje vreme preko Popusta po učinku ili Bonusa koji Brend partneru sleduje, od člana naplati fakture čiji je rok plaćanja istekao.

5.14 Oriflame ima pravo na promenu cena i asortimana proizvoda bez prethodne najave. Oriflame neće isplaćivati Popust po učinku, Bonus niti bilo kakvu drugu kompenzaciju za gubitke nastale usled promene cena i asortimana ili zbog nedostatka zaliha proizvoda.

5.15 Ukoliko se, nakon terminacije koda Oriflame Brend partnera, Oriflame složi:

 (a) da otkupi proizvode od Brend partnera, moraju se ispoštovati sledeći uslovi da bi Oriflame dozvolio povrat:

- povrat robe mora biti izvršen u roku od 12 meseci od datuma kupovine, i

- biće vraćeno 90% od originalne neto cene posle odbitka bilo kojeg popusta ili bonusa ili nagrade u gotovini unutar mreže, i

- proizvodi koji se vraćaju moraju biti trenutno aktuelni u Oriflame ponudi, uključujući i Oriflame promotivne materijale, podršku prodaji ili pribore,

 

Za potrebe ove klauzule (a), trenutno aktuelna Oriflame ponuda se odnosi na proizvode koji:

- nisu korišćeni, otvarani ili oštećeni na bilo koji način; i

- nije im istekao rok trajanja; i

- i dalje se nalaze u Oriflame katalogu.

 

5.17 Ako je Oriflame Brend partner na bilo koji način uključen, bilo legalno ili na drugi način, u bilo koji spor ili aktivnost koja može uključiti ili negativno uticati na Oriflame ili njegovu reputaciju, taj Oriflame Brend partner je dužan o tome odmah obavestiti Oriflame.

5.18 Oriflame zadržava pravo da proširi ili promeni Plan uspeha, kvalifikacione kriterijume ili Kodeks i Pravila. Promene stupaju na snagu odmah.


6. PRAVA I ODGOVORNOSTI DIREKTORA I SVIH VIŠIH NIVOA

Osim opštih pravila navedenih iznad, koja se odnose na sve Oriflame Brend partnere, pravila u nastavku se odnose na Direktore i više nivoe. Kršenje bilo kojeg od ovih posebnih Pravila dovodi do momentalnog gubitka direktorskog (i viših) nivoa i povezanih privilegija - uključujući bilo kakve prihode, a može dovesti i do prekida članstva.

6.1 Kao Direktor (ili neki viši nivo) dužni ste pomagati vašoj Ličnoj grupi Brend partnera tokom svakog kataloškog perioda, pri čemu ćete obavljati sledeće:

a) regrutovati i konstantno razvijati svoju Ličnu grupu.

b) pomagati, voditi i motivisati članove Lične grupe.

c) održavati periodične sastanke kako biste obučavali, motivisali, postavljali ciljeve i pratili rad svoje Lične grupe.

d) obučavati svoje Oriflame Brend partnere kako da vode svoj posao na najbolji mogući način.

e) održavati stalnu komunikaciju sa članovima Lične grupe, te ih informisati o datumu i mestu održavanja sastanaka, novostima koje se tiču proizvoda, programima za obuku itd.

f) učestvovati na svim seminarima i sastancima organizovanim od strane kompanije Oriflame

g) primjenjivati Etički kodeks i Pravila i ponašati se na način koji će ostalima služiti za primer

h) prisustvovati poslovnim sastancima sa kompanijom Oriflame na koje budete pozvani od strane regionalnog menadžera prodaje.

6.2 Direktor (i bilo koji viši nivo) ne može:

a) zastupati, biti član ili promovisati bilo koju drugu kompaniju koja se bavi direktnom prodajom, proizvod ili program

b) učestvovati u ili promovisati bilo koji sličan marketing program

c) promovisati proizvode za lepotu ili ishranu i brendove drugih kompanija.

6.3 Ukoliko je supružnik Direktora (ili višeg nivoa) predstavnik i/ili član bilo koje druge kompanije koja se bavi direktnom prodajom, ne sme prisustvovati Oriflame sastancima i događajima, a njihove aktivnosti moraju biti odvojene od aktivnosti Oriflame-a. Direktor (i viši nivoi) su dužni obavestiti kompaniju Oriflame ako je njegov supružnik zastupnik i/ili član bilo koje druge kompanije koja se bavi direktnom prodajom.

6.4 U slučaju smrti Direktora (i člana višeg nivoa), članstvo u određenim slučajevima, i u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, može naslediti neko od članova uže porodice. U tom slučaju, pismeni zahtev za članstvo se mora dostaviti u roku od 3 meseca od datuma smrti. Ukoliko se pismeni zahtev ne dostavi, članstvo će biti ugašeno. Pravni naslednik članstva mora se zvanično složiti sa, i poštovati pravila i uslove članstva u Oriflame-u.

6.5 Direktori (i viši nivoi) moraju poštovati bilo kakva dodatna pravila ili instrukcije koje im Oriflame periodično dostavi pismenim putem.

7. POSTUPAK REŠAVANJA ŽALBI
Svaka žalba po osnovu kršenja Etičkog kodeksa ili Pravila ponašanja biće upućena organizaciji prodaje lokalne Oriflame kompanije i/ili Generalnom direktoru Oriflame kompanije koja posluje u navedenoj zemlji. Na čelu sektora koji se bavi rešavanjem žalbi na svim Oriflame tržištima nalazi se Generalni direktor lokalne Oriflame kompanije.

Prilog 1
Pravila ponašanja na on-line platformama

 

UVOD

Ova politika pojašnjava na koji način Oriflame Brend partneri mogu oblikovati svoje prisustvo na Internetu, bez ometanja aktivnosti brenda Oriflame ili kršenja zakona, pravila i sporazuma koji se odnose na autorska prava.

1. OPŠTE ODREDBE

Oriflame aplikacije danas predstavljaju jedine odobrene digitalne alate gde Brend partner može ponuditi proizvode za preporuku, kao i prikazati slike i logotipe za koje Oriflame poseduje vlasnička prava.

Oriflame Brend partnerima je takođe dozvoljeno da iznajmljuju web stranice na kojima komuniciraju o kompaniji Oriflame, njenim proizvodima i poslovnim mogućnostima, pod uslovom da je jasno navedeno da to nisu zvanične stranice kompanije Oriflame. U svakom trenutku mora biti jasno ko je vlasnik web stranice i relevantni kontakt podaci moraju biti vidljivi.

Oriflame Brend partner treba prenositi informacije vlastitim rečima, i može samo citirati zvanične Oriflame tekstove uz jasno navođenje izvora.

Brend partner ne smije kreirati web stranice za elektronsku prodaju, na kojima se Oriflame proizvodi prodaju, kao ni na bilo koji drugi način biti uključen u elektronsku prodaju van odobrenih Oriflame aplikacija.

2. NAZIV DOMENA

Brend partneri ne mogu registrovati domenu koja u nazivu sadrži reč „Oriflame“. Brend partner takođe ne može registrovati stranicu/grupu na društvenim medijima sa imenom i slikom koja može dovesti potrošača u zabludu da je njegova stranica zvanična Oriflame stranica/grupa:

-              društvene mreže (npr. Facebook, VKontakte, Instagram) stranica/ime grupe i slika će jasno ukazivati na to da njome upravlja pojedinac, npr. „Anin Oriflame tim“, sa Aninom fotografijom.pag

-              bilo koja stranica na društvenim mrežama, kao i naziv bilo koje grupe neće biti imenovana npr. „Oriflame Casablanca“ sa zvaničnom Oriflame slikom, npr. Oriflame logotipom ili drugim prepoznatljivim Oriflame slikama.

3. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Brend partneri koji imaju lične web stranice i koji navode da su deo Oriflame mreže moraju se pobrinuti da jasno objave informacije da su Nezavisni Oriflame Brend partneri.

Ove informacije moraju biti jasno navedene na početnoj stranici, kao i na delu koji se odnosi na ograničenje odgovornosti, a  koji je vidljiv na web stranici. Ime i kontakt podaci treba da budu dostupni na web stranici ili u informacijama o nalogu za stranicu društvenih mreža.

Ukoliko Brend partner ima privatnu web stranicu koja nije u vezi sa Oriflame-om, ova politika je, naravno, nevažeća.

 4. SADRŽAJ I UPUĆIVANJE NA ORIFLAME

Ni jedan sadržaj neće biti kopiran sa zvanične Oriflame web stranice i objavljen pod ličnim imenom Brend partnera. Ako Brend partner napravi vezu između zvaničnog Oriflame sadržaja i lične stranice iz Oriflame-ovog domena, to mora biti jasno naznačeno.

 5. SLIKE

Brend partner ne sme koristiti nepokretni ili pokretni slikovni materijal sa zvanične Oriflame web stranice i objavljivati ga na svojoj stranici. Svi materijali sa slikama su zaštićeni autorskim pravima, a Oriflame je stekao prava na korištenje istih. Ova prava se ne proširuju na Oriflame Brend partnere.

-              filmovi, video materijali itd.: mogu se koristiti kroz opciju deljenja, ukoliko je ista dostupna. Ova opcija omogućava automatsko upućivanje na izvornu lokaciju.

-              slike modela ili osoba: mogu se koristiti kroz opciju deljenja, ukoliko je ista dostupna. Ova opcija omogućava automatsko upućivanje na izvornu lokaciju.

-              slike Oriflame proizvoda: mogu se koristiti sa ili bez opcije deljenja, pod uslovom da je izvorna lokacija jasno vidljiva (npr. „izvor: www.oriflame.com 2012“).

 

Bilo kakvi zahtevi trećih lica koji se mogu uputiti Oriflame-u će biti preneti na Oriflame Brend partnera.

6. ORIFLAME LOGO

Logo kompanije Oriflame se može koristiti u formatima koji su navedeni na zvaničnim Oriflame stranicama. Logo se ne može menjati niti se može napraviti animirani logo, te se isključivo može koristiti kao zaglavlje ili podnožje stranice teksta, kao i u potpisima u e-mailovima, u izvornom formatu.

7. DELJENJE INFORMACIJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA

Oriflame ohrabruje prisustvo Brend partnera na različitim blogovima, društvenim mrežama i slično. Brend partneri se podstiču da bloguju i ostavljaju komentare o Oriflame proizvodima tamo gde smatraju da je to prikladno, ali se pri tome moraju pridržavati Etičkog kodeksa, član 1.3. U najvećoj mogućoj mjeri se preporučuje da Oriflame Brend partner koristi funkcije za razmjenu informacija koje obezbeđuje Oriflame kompanija kako bi plasirao tačne informacije o prikazu i izvoru.

8. MARKETING NA INTERNET PRETRAŽIVAČIMA

Brend partneri mogu organizovati marketing aktivnosti na internet pretraživačima, poput Google Adwords-a, ukoliko pri tome poštuju pravila Oriflame-a o on-line prisustvu. Takođe:

- u oglasu mora biti jasno naznačeno da je kreiran od strane nezavisnog Oriflame Brend partnera

- naslov ne treba da ostavlja utisak da je to zvanični oglas, odobren od strane kompanije Oriflame

- zabranjeno je koristiti termin „Oriflame“ kao ključnu riječ.

Molimo imajte u vidu da je svaki kupac na npr. Adwords-u isključivo odgovoran za bilo kakvo kršenje prava vlasnika neke druge robne marke.

9. NAKNADA ZA OBUKE

Brend partnerima nije dopušteno naplaćivati naknade za online obuke i webinare, sa izuzetkom kako je opisano u članku 4.18 Oriflame pravila poslovanja.

10. PREPORUKA ONLINE

Brend partnerima je dozvoljeno koristiti samo odobrene Oriflame aplikacije. Konsutlantima nije dozvoljena preporuka proizvoda preko web stranica ili online aplikacija kao što su Amazon, eBay, avito.ru, Yandex i sl.

11. SPAMMING

Spamming – zloupotreba sistema za elektronske poruke sa svrhom masovnog slanja neželjenih poruka – strogo je zabranjeno. Za više praktičnih informacija i primera kako koristiti Oriflame Online Pravila za Brend partnere, pogledajte Digitalni Priručnik za Brend partnere kome možete pristupiti nakon što se prijavite na Oriflame web stranicu.
 

PRILOG 2

Smernice za komunikaciju

KADA KONTAKTIRATE SARADNIKA/ POTENCIJALNOG ORIFLAME BREND PARNERA VAŽNO JE PRIDRŽAVATI SE SLEDEĆEG:

Poželjno: predstavite sebe i Oriflame kompaniju

Poželjno: objasnite svrhu vašeg kontakta sa saradnikom i vrste proizvoda koje kompanija Oriflame nudi

Poželjno: pokušajte da odgovorite svako pitanje na pošten, tačan i razumljiv način

Poželjno: iznosite tvrdnje koje se isključivo odnose na proizvode koje je odobrio Oriflame. Uputite vaš kontakt na Oriflame web stranicu, gde može pronaći više informacija o proizvodima i relevantnim tvrdnjama;

Poželjno: poštujte privatnost kao i ostala potencijalna lična ograničenja klijenta (npr. vreme, mesto, starosna dob, fizička kondicija)

Poželjno: prestanete sa bilo kakvim objašnjenjima (i napustite sastanak) ukoliko to zatraže od vas

Poželjno: sakupljajte i čuvajte lične podatke klijenata ili potencijalnih klijenata kada je to neophodno i pobrinite se da te podatke čuvate, kao i da istim rukujete, u skladu sa lokalnim zakonima o privatnosti i zaštiti ličnih podataka

Poželjno: kada god preporučujete Oriflame proizvode:

-dužni ste obavestiti saradnika o tačnoj ceni proizvoda, uslovima plaćanja i datumu isporuke
-dajte saradniku pisanu (štampanu) narudžbenicu u trenutku preporuke
-obavestite saradnika o roku za reklamacije, unutar kog može otkazati svoju narudžbinu, i tokom kojeg ima pravo na povrat robe, pri čemu će dobiti refundaciju novca za one proizvode koji se mogu ponovo prodati kao novi
-upoznajte klijenta sa garancijama na Oriflame proizvode, uslugama podrške nakon prodaje, kao i procedurama za rešavanje žalbi.

Poželjno: kada se predstavljate potencijalnim Brend partnerima:
-obavestite ih da stvarni prihodi od prodaje i zarada variraju od osobe do osobe, kao i da zavise od ličnih veština , uloženog vremena i truda, kao i ostalih faktora;
-obezbedite im dovoljno informacija, kako biste im omogućili razumnu procenu mogućnosti za zaradu.

Budite slobodni da uvek podsetite svoje kontakte na činjenicu da je Oriflame ugledna kompanija za direktnu Prodaju, koja se fokusira na razvoj inovativnih proizvoda, na održiv način. Oriflame nudi kvalitetne proizvode i mogućnost izgradnje biznisa. Poslovna prilika pruža nezavisan, dinamičan i fleksibilan način poboljšanja finansijske pozicije, uz istovremeno jačanje ličnih sposobnosti i znanja.

KADA KONTAKTIRATE KLIJENTA/ POTENCIJALNOG ORIFLAME BREND PARTNERA, VAŽNO JE PRIDRŽAVATI SE SLEDEĆEG:

Nepoželjno: nemojte forsirati saradnika na kupovinu proizvoda ili učlanjenje – u redu je ukoliko oni to ne žele; i dalje postoji mogućnost da vam se nekada obrate, ukoliko kao profesionalac ostavite dobar utisak, i ukoliko ih tretirate sa poštovanjem

Nepoželjno: nemojte previše naglašavati svojstva proizvoda – iznesite svoje iskustvo sa proizvodom na pošten i iskren način korišćenjem relevantnog proizvoda; uvek se pozivajte na brošure o proizvodima ili ostale informacije koje je obezbedio Oriflame

Nepoželjno: nemojte prenaglašavati činjenice o:
-predviđenoj upotrebi, svojstvima i karakteristikama Oriflame proizvoda
-prilikama za zaradu koju Oriflame nudi (u smislu npr. potrebnog vremena i lakoće za dostizanje različitih nivoa, očekivanih iznosa zarade na svakom od nivoa, i uopšte o lakoći i verovatnoći uspešnosti) – zapamtite, sve zavisi od vremena i truda koje pojedinac uloži, kao i ličnih veština!
-vašem vlastitom uspehu i iskustvu sa Oriflame-om, kao ni o uspehu i iskustvu drugih Brend partnera, ukoliko nisu tačne ili ukoliko navode na pogrešne zaključke.

Nepoželjno: ne smete lagati, obmanjivati, biti agresivni, napadni ili komunicirati bez poštovanja.

Nepoželjno: nemojte oklevati da saopštite vašoj kontakt osobi ukoliko nemate odgovor na njeno određeno pitanje, ili ukoliko niste sigurni u odgovor na isto, i u tom slučaju kontaktirajte Oriflame podršku prodaji za razjašnjenje pitanja; tek onda ponovo pristupite kontakt osobi sa tačnim odgovorom.

Nepoželjno: ne smete na neadekvatan način ili bez potrebnog ovlašćenja koristiti lične podatke klijenata, drugih Oriflame Brend partnerai/ili potencijalnih Oriflame članova.

Nepoželjno: nemojte praviti poređenja sa drugim kompanijama koja nisu bazirana na činjenicama i koja se ne mogu potvrditi.

Nepoželjno: nemojte na nepravedan način govoriti o ugledu druge kompanije, ili sistemski tražiti i privlačiti saradnike drugih kompanija.