BRAND PARTNER
USLOVI I ODREDBE

Ovi Uslovi i odredbe („Uslovi“), i bilo koji drugi dokumenti na koje se u njima upućuje propisuju pravila, principe i obaveze kompanije Oriflame za partnere Brand Partners i čine, kada ih prihvatite, obavezujući ugovor („Ugovor“ ili „Ugovor za partnera Brand Partner“) između kompanije Oriflame Kozmetika MN D.O.O. sa adresom sjedišta 81000 Podgorica, Oktobarske Revolucije 120, PDV: 02394499 („ Oriflame“, „nama“, „mi“, „naš“) i Vas („Vama“, „Oriflame Brand Partner“, „Brand Partner“) i zamjenjuju sve prethodne sporazume, izjave ili obaveze. Objavili smo ove Uslove na našoj veb stranici, tamo su Vam dostupni i stoga Vam savjetujemo da odštampate ili sačuvate i zadržite kopiju ovih Uslova i svih drugih dokumenata koji čine ovaj Ugovor.


1.    DEFINICIJE

Sljedeće definicije se koriste u ovim Uslovima:

i.     Etički kodeks i Pravila ponašanja: skup obavezujućih pravila, koji čine dio Oriflame plana uspjeha, koji uređuje ponašanje partnera Brand Partner prema kompaniji Oriflame, kupcima i prema drugim partnerima Brand Partners kompanije Oriflame;

ii.    Kupac: svako fizičko lice, bilo da je registrovano kao kupac u kompanije Oriflame ili ne, koje Oriflame proizvode kupuje na mreži (na primjer preko veb stranice) ili van mreže (na primjer telefonom) i koje pritom djeluje u potpunosti ili uglavnom izvan svog zanimanja, biznisa, zanata ili profesije;

iii.   Oriflame katalog, Katalog: papirna ili elektronska brošura koju periodično izdaje Oriflame, koja uključuje ponude Oriflame proizvoda i njihove preporučene maloprodajne cijene;

iv.    Period kampanje: period naveden na naslovnoj strani svakog Kataloga tokom kojeg važi ponuda iz tog Oriflame kataloga;

v.     Komercijalni programi: programi marketinga, prodaje i podsticaja, koje sa vremena na vrijeme sponzoriše Oriflame;

vi.    Oriflame grupa: Oriflame Kozmetika MN D.O.O., krajnje holding društvo i svaki subjekt koji je pod direktnom ili indirektnom kontrolom tog krajnjeg holding društva;

vii.   Oriflame proizvodi: kozmetika i slični proizvodi, kao i određeni dodaci ishrani koji se prodaju pod Oriflame zaštitnim znacima; katalog opisuje osnovne karakteristike proizvoda;

viii.  Oriflame plan uspjeha ili Plan uspjeha: dokument u kojem su objašnjene prilike za zaradu sa kompanijom Oriflame. Primjerak plana uspjeha možete preuzeti ovdje;

ix.    Oriflame zaštitni znaci: naziv Oriflame, logotip Oriflame i nazivi proizvoda ili asortimana proizvoda koje mi proizvodimo, reklamiramo, prodajemo ili distribuiramo;

x.     Politike i procedure: one politike i procedure koje uređuju pružanje naknada i pogodnosti shodno Oriflame planu uspjeha i Komercijalnim programima. Možete preuzeti primjerak Politika i procedura ovdje.

xi.    Cijene: cijene Oriflame proizvoda koje određuje Oriflame, i koje su navedene u cjenovniku važećem u vrijeme podnošenja porudžbine;

xii.   Teritorija: Crna Gora;

xiii.  Lični podaci: detalji koje nam dostavljate prilikom Vaše registracije kao Oriflame Brand Partner, kao i bilo koje druge dodatne informacije koje nam budete dostavljali s vremena na vrijeme;

xiv.   Lične informacije: informacije koje se direktno ili indirektno odnose na kupce, partnere Oriflame Brand Partners i ostale treće strane čije informacije prikupljate ili na drugi način obrađujete tokom Vašeg odnosa sa kompanijom Oriflame.


2.    REGISTRACIJA I ČLANSTVO

2.1.   Vi ćete biti registrovani kao Oriflame Brand Partner nakon što prihvatimo Vašu prijavu i dodijelimo Vam jedinstveni Brand Partner broj. Uslovi pod kojima ćemo Vas prihvatiti kao partnera Oriflame Brand Partner su navedeni u Etičkom kodeksu i Pravilima ponašanja, u odjeljku „ Pravila o članstvu“.

2.2.   Zadržavamo pravo naplate godišnje administrativne naknade u iznosu navedenom na našoj veb stranici (prilikom Vaše registracije i na svakoj godišnjici iste) i, ukoliko se odlučite, naplate za početni paket po cijeni koja je navedena na našoj veb stranici. Ovi troškovi će vam biti fakturisani zajedno sa prvom porudžbinom.

2.3.   Vaše članstvo i Ugovor za partnera Brand Partner će automatski prestati da važe: (i) na godišnjicu registracije, osim ako se ne obnove u skladu sa ovim Uslovima; ili (ii) ako niste napravili porudžbinu u 12 uzastopnih mjeseci.

2.4.   I Vi, kao i Oriflame, možete u svakom trenutku prekinuti Vaše članstvo i ovaj Ugovor za partnera Brand Partner kao što je propisano dalje u Uslovima.

2.5.   Vaše članstvo je vaša privatna stvar i ne može se prenijeti niti prebaciti na bilo koju drugu osobu bez naše prethodne pisane saglasnosti u skladu sa zahtjevima koji su propisani u Etičkom kodeksu i Pravilima ponašanja.

2.6.   Nisu dozvoljene neovlašćene registracije. Ovime se obavezujete da ćete biti u potpunosti odgovorni za sva potraživanja, troškove i iznose nastale uslijed takve registracije i u potpunosti dužni da obeštetite Oriflame za sve zahtjeve, troškove i iznose nastale uslijed takve neovlašćene registracije.

2.7.   Nakon Vaše registracije:

2.7.1.   Imaćete pravo da kupujete Oriflame proizvode u skladu sa ovim Uslovima, kao i da koristite i primate ostale pogodnosti navedene u Oriflame planu uspjeha i uključene u Politike i procedure; i

2.7.2.   Obavezni ste strogo se pridržavati pravila ovih Uslova.


3.    PRAVO NA POVLAČENJE (HLAĐENJE) I EFEKTI OTKAZIVANJA ČLANSTVA

3.1.   U svakom trenutku možete otkazati svoje članstvo i raskinuti Ugovor za partnera Brand Partner bez navođenja razloga tako da pošaljete pisano obavještenje o otkazivanju članstva. Čim dobijemo Vaše obavještenje potvrdićemo prijem istog. Možete koristiti Obrazac kako biste nas obavijestili o otkazivanju članstva.

3.2.   Ukoliko otkažete članstvo u roku od 30 kalendarskih dana nakon registracije, refundiraćemo Vam sve nadoknade i troškove i prihvatićemo povraćaj proizvoda koje ste od nas poručili, ali koji Vam još nisu isporučeni i povraćaj svih proizvoda (uključujući i materijale za obuku i promociju, poslovne priručnike i komplete) koje ste kupili. Iz razloga bezbjednosti i higijene, možemo odbiti da prihvatimo vraćanje kozmetičkih proizvoda na kojima je uklonjena zaštita gdje to znači da ti proizvodi više nisu u istom stanju kao što su bili u vrijeme kupovine. Otkupna cijena tih proizvoda će biti refundirana prilikom isporuke proizvoda ili što je prije moguće ako te proizvode još nismo isporučili.

3.3.   Ako odustanete ili raskinete ugovor bilo kada kasnije ili ukoliko Oriflame raskine ugovor na Vaš zahtjev:

3.3.1. sve proizvode ćemo otkupiti od Vas pod sljedećim uslovima:

3.3.1.1   vraćeni proizvodi su kupljeni u poslednjih 12 meseci prije Vašeg otkazivanja, i biće vraćeni u iznosu od 90% prvobitne neto cijene plaćene nakon odbitka bilo koje uplate koju smo izvršili u vezi sa kupovinom tih proizvoda; i

3.3.1.2.  vraćeni proizvodi moraju biti u stanju da se mogu iznijeti na tržište, što znači da nisu korišćeni, otvoreni ili na bilo koji način promijenjeni; nije istekao rok upotrebe proizvoda i još uvijek se nalaze u našim katalozima; i

3.3.2. refundiraćemo sve potrebne naknade koje ste platili u roku od 30 dana prije nego što ste odustali od saradnje ili raskinuli ugovor, kako biste postali ili nastavili sarađivati kao Brand Partner.


4.    KUPOVINA PROIZVODA

A. KREIRANJE PORUDŽBINE

4.1.   Možete naručiti iz kataloga tako što ćete izabrati proizvode koje želite kupiti. Kreiranje porudžbine će se smatrati Vašom ponudom prema nama za kupovinu odabranih proizvoda.

4.2.   Porudžbina će se smatrati podnijetom kada su izvršeni sljedeći koraci:

4.2.1   ako ste poručivali telefonom, rekli ste našem zaposleniku službe za korisnike koje proizvode želite kupiti i on ih je za Vas izabrao; ili

4.2.2   ako poručujete putem interneta, odabrali ste proizvode koje želite da kupite pomoću opcije „Dodaj u korpu za kupovinu“; možete u bilo kojem trenutku pregledati i izmijeniti sadržaj korpe za kupovinu promenom količine proizvoda, brisanjem proizvoda ili uklanjanjem cjelokupnog sadržaja korpe za kupovinu;

4.2.3   dali ste lične podatke neophodne za omogućavanje isporuke; i

4.2.4   odabrali ste željeni način isporuke i plaćanja.

4.3.   Kada ste jednom podnijeli porudžbinu putem interneta, ona se ne može promijeniti putem veb stranice; morate kontaktirati Korisničku službu na info@oriflame.me

4.4.   Kada prihvatimo Vašu porudžbinu, potvrda porudžbine će vam biti poslata e-poštom. Tada će kupoprodajni ugovor stupiti na snagu. Možemo odbiti da prihvatimo Vašu porudžbinu bez navođenja razloga za odbijanje. U potpunosti ćemo Vam vratiti sve uplate koje ste već izvršili.

4.5.   Osim potvrde porudžbine, dobićete i detalje o proizvodima koji su Vam isporučeni i sve ostale potrebne informacije.

4.6.   Ako poručujete putem interneta, imajte na umu sljedeće:

4.6.1  zaključeni ugovor neće biti evidentiran niti ćete mu moći pristupiti: Vaša porudžbina i Uslovi koje se nalaze na veb stranici (a koje možete sačuvati ili odštampati) će se smatrati djelovima ugovora, ili će se primjenjivati druga pravila koje ćemo Vam prenijeti upotrebom drugim sredstvima komunikacije;

4.6.2  ugovor će biti sklopljen isključivo na crnogorski i ni na jednom drugom jeziku;

4.6.3  Kompanija Oriflame je saglasna sa Kodeksom ponašanja izloženim u klauzuli 10 ovih Uslova.

4.7.   Kompletirane i plaćene porudžbine ne mogu biti otkazane sa Vaše strane, osim u situacijama opisanim u klauzuli 5.

4.8.   Porudžbine se mogu kreirati u bilo koje vrijeme tokom dana, osim u vrijeme određene ograničene nedostupnosti prilikom zatvaranja perioda kampanje kada ažuriramo katalog.

4.9   Neće svi proizvodi biti dostupni u svakom trenutku. Ako u trenutku kreiranja porudžbine proizvoda nema na zalihama, mi ćemo uložiti razumne napore da Vas obavijestimo prije nego što se Vaša porudžbina kompletira kako biste mogli da je promijenite ili da odustanete.

4.10  Katalog može povremeno i na ograničeno vremensko razdoblje biti nedostupan zbog održavanja ili iz različitih tehničkih razloga. Kompanija Oriflame neće biti odgovorna za takvu nedostupnost i odbaciće bilo kakve zahtjeve u vezi sa tim od strane kupaca ili drugih posjetilaca.

4.11  Po izuzetku vam možemo dozvoliti da kreirate porudžbine za druge pomoću određenog mrežnog alata. To će biti moguće samo za Vaše partnere Brand Partners u donjoj liniji, kako je objašnjeno u Oriflame planu uspjeha i samo na osnovu njihovog izričitog ovlašćenja. Ako koristite ovaj alat, snosićete isključivu odgovornost za bilo kakve tužbe zasnovane na neovlašćenom poručivanju i generalno za svako kršenje privatnosti, kao i za sve troškove i izdatke koje Oriflame ili lice za koje ste naručili mogu imati u vezi s ovom porudžbinom.

B. CIJENE I PLAĆANJE

4.12  Osim ako nije drugačije naznačeno, cijene proizvoda prikazane u katalogu predstavljaju punu maloprodajnu cijenu proizvoda u trenutku poručivanja.  Sve cijene su prikazane u lokalnoj valuti i uključuju PDV.

4.13  Zadržavamo pravo da promijenimo cijene u bilo koje vrijeme i prema sopstvenom nahođenju, ali bilo koja promjena cijena proizvoda koje odaberete prije kreiranja porudžbine neće biti dio ugovora između nas, osim ako se s time zajednički izričito složimo.

4.14  Cijene ne uključuju troškove transporta, isporuke i bilo koje druge takse i naknade koji su jasno naznačeni kao dodatni troškovi tokom procesa poručivanja i koji mogu varirati u zavisnosti od načina isporuke koji ste odabrali.

4.15  Sa vremena na vrijeme možemo sniziti cijene.  Dodatni popust Vam može biti omogućen u skladu sa Oriflame planom uspjeha ili bilo kojom drugom politikom ili komercijalnim programom.  Uvijek možete uputiti bilo kakva pitanja o izračunavanju cijena Korisničkoj službi na info@oriflame.me

4.16  Plaćanje se može izvršiti debitnom ili kreditnom karticom, bankovnim transferom ili na drugi način naveden u ovim Uslovima ili bilo kojoj politici.  Prihvata se većina glavnih platnih kartica.

4.17  U svrhu naplate, zadržavamo pravo saradnje sa pružaocem usluga treće strane.  Možete očekivati da ćete od ovog spoljnog pružaoca usluga primiti fakture i obavještenje o plaćanju. Po pravilu sve se fakture moraju platiti u roku navedenom na fakturi.  Kamate na zakašnjele uplate mogu se naplaćivati dnevno po kamatnoj stopi Centralne banke, kao i po razumnim troškovima naplate dugova.

4.18  Podaci o načinima plaćanja, uključujući eventualna odložena plaćanja ili uslove kredita, uključeni su u Politike i procedure.  Ako želite dodatne informacije, kontaktirajte Korisničku službu na info@oriflame.me

4.19  Radi sigurnosti plaćanja na mreži karticom, sve informacije o plaćanju su šifrovane.  Budući da Oriflame posluje sa ovlašćenim pružaocima usluga platnog prometa, sa informacijama o kreditnim karticama se rukuje ispravno i u skladu sa međunarodnim standardima o sigurnosti podataka o kreditnim karticama.

4.20  Ukoliko pružimo mogućnost ponavljajućih plaćanja karticom, imaćete mogućnost izričito izabrati i pretplatiti se na ovaj pogodan način plaćanja.  Sva daljnja plaćanja u tom će slučaju biti autorizovana na teret vaše kartice u trenutku kreiranja porudžbine, a za iznos porudžbine Vaš će račun biti terećen u trenutku kad Oriflame pošalje poručene proizvode.  Moći ćete otkazati opciju plaćanja istom karticom u bilo kojem trenutku odlaskom na stranicu Vašeg profila i klikom na polje za plaćanje karticama.

4.21  Saglasni ste da primate elektronske fakture. Možete da primite od kompanije Oriflame odštampane fakture u bilo koje vrijeme na zahtjev.

C. ISPORUKA I PRENOS RIZIKA

4.22  Poručeni proizvodi se mogu isporučiti samo na teritoriji.

4.23  U svojoj porudžbini birate mjesto isporuke proizvoda.

4.24  Mi ćemo obraditi Vašu porudžbinu i isporučiti proizvode čim prije, ali ne kasnije od 30 dana od naše potvrde porudžbine. Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakvo kašnjenje isporuke uzrokovano okolnostima van naše kontrole.

4.25  Rizik od gubitka proizvoda, kao i pravo raspolaganja proizvodima prelazi na Vas, po isporuci proizvoda.

4.26  Kompanija Oriflame se neće smatrati odgovornom u slučaju neisporučivanja, pogrešne ili zakašnjele isporuke porudžbine usljed toga što ste nam dostavili pogrešne ili nepotpune lične podatke.

4.27  Zadržavamo pravo da jednostrano odbijemo Vašu porudžbinu u bilo koje vrijeme, u slučaju osnovane sumnje u kršenje bilo kojeg dijela Uslova.

D. USAGLAŠENOST NAŠIH PROIZVODA

4.28  Ovim putem garantujemo da su Oriflame proizvodi proizvedeni u skladu sa Smjernicama dobre proizvođačke prakse za kozmetičke proizvode EN ISO 22716:2007 i u skladu sa Kodeksom poslovanja kompanije Oriflame.


5.    PRAVO NA OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

5.1.   Strogo se pridržavamo pravila o vraćanju proizvoda koja važe na području Crne Gore (pogledajte klauzulu 5.3 za dodatne informacije).

5.2.   Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo da otkažete bilo koju porudžbinu i vratite proizvod, na prijemu isporuke morate provjeriti sadržaj kako biste bili sigurni da ne sadrži proizvode koji su mogli biti oštećeni tokom transporta. Vi ili osoba koja prima proizvode u Vaše ime, morate odmah obavijestiti Korisničku službu podnošenjem zahtjeva i opisom oštećenja/greške. Takođe možete poslati zahtjev e-poštom na info@oriflame.me

5.3.   Pravo na povraćaj i refundiranje

5.3.1   Možete otkazati porudžbinu proizvoda bez navođenja bilo kakvog razloga tokom razdoblja navedenog u donjoj klauzuli 5.3 (ii). To znači da nas tokom pomenutog razdoblja, ukoliko se predomislite ili iz bilo kojeg razloga odlučite da ne želite zadržati proizvod, možete obavijestiti o svojoj odluci o otkazivanju porudžbine i mi ćemo vam vratiti novac.

5.3.2  Možete otkazati porudžbinu u bilo koje vrijeme, čak i nakon što ste od nas dobili potvrdu porudžbine putem e-pošte ili nakon što je Korisnička služba usmenim putem potvrdila Vašu porudžbinu, ali ne kasnije od 14 radnih dana od datuma kada ste fizički preuzeli proizvode, odnosno posljednji proizvod, ukoliko ste poručili više od jednog.

5.3.3   Kako biste otkazali porudžbinu, kontaktirajte Korisničku službu telefonom na 067/241-447 ili nam pošaljite e-poštu na info@oriflame.me ili poštu na Oriflame Cosmetics, Bulevar Pera Ćetkovića br.77, 81000 Podgorica. Možete koristiti obrazac kako biste nas obavijestili o otkazanoj porudžbini. Ako popunite ovaj obrazac na mreži i pošaljete ga putem naše veb stranice, bez odlaganja ćemo Vam poslati potvrdu o prijemu takvog otkazivanja na trajnom mediju (npr. putem e-pošte). Možda ćete željeti da zadržite kopiju obavještenja o otkazivanju za svoju evidenciju. Potrebno je samo da iskoristite svoje pravo na otkazivanje prije nego što istekne period otkazivanja. Stoga, ako nam pošaljete obavještenje o otkazivanju e-poštom ili poštom, Vaše otkazivanje stupa na snagu od datuma kada ste nam poslali e-poštu ili pismo poštom. Ako nas nazovete da nas obavijestite o otkazivanju, otkazivanje stupa na snagu od datuma kada nas nazovete telefonom.

5.3.4   Dobićete potpuni povraćaj cijene koju ste platili za proizvode i svih važećih troškova isporuke koje ste platili (osim dodatnih troškova koji nastaju ako ste odabrali drugu vrstu isporuke osim najjeftinije vrste standardne isporuke koju smo ponudili). Možemo izvršiti odbitak od povraćaja novca za gubitak vrijednosti bilo kojeg isporučenog proizvoda, ako je gubitak rezultat Vašeg nepotrebnog rukovanja. Vi ćete snositi odgovornost za umanjenje vrijednosti proizvoda uslijed rukovanja osim onog koje je neophodno kako bi se utvrdila priroda, karakteristike i funkcionisanje proizvoda. Obradićemo refundiranje čim prije, a u svakom slučaju u roku od (a) 14 kalendarskih dana nakon što dobijemo nazad isporučene proizvode, ili (b) (ukoliko ovo nastupi ranije) 14 kalendarskih dana nakon datuma kada nam dostavite dokaz da ste vratili proizvode ili (c) ukoliko proizvodi nisu isporučeni, u roku od 14 kalendarskih dana od datuma kada ste nam uputili obavještenje o otkazivanju porudžbine. Ukoliko nam vratite proizvode zbog toga što su neispravni ili sa pogrešno opisanim karakteristikama, pogledajte klauzulu 5.3 (v).

5.3.5  Ukoliko nam vratite proizvode zbog toga što su neispravni ili sa pogrešno opisanim karakteristikama, izvršićemo refundiranje sredstava u iznosu pune cijene neispravnog proizvoda, kao i refundiranje svih primjenjivih troškove isporuke i ostalih troškova u razumnom iznosu koji su prouzrokovani vraćanjem proizvoda.

5.3.6   Izvršićemo refundiranje na Vašu kreditnu ili debitnu karticu, ili na neko drugo sredstvo kojim ste izvršili uplatu, osim ukoliko se niste izričito izjasnili drugačije; u bilo kojem slučaju, nećete imati dodatnih troškova kao rezultat refundiranja.

5.3.7   Ako su Vam proizvodi bili isporučeni:

5.3.7.1   morate nam ih vratiti čim prije bez odlaganja, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma otkazivanja porudžbine/ugovora. Rok je ispoštovan ukoliko nam pošaljete proizvode prije isteka pomenutog perioda od 14 dana;

5.3.7.2   osim u slučajevima neispravnih ili pogrešno opisanih proizvoda (u tom slučaju pogledajte klauzulu 5.3.(v)), Vi ćete biti odgovorni za direktne troškove vraćanja proizvoda; i

5.3.7.3   imate zakonsku obavezu da čuvate proizvode u Vašem trenutnom posjedu, kao i da pažljivo postupate sa proizvodima dok su u Vašem posjedu.

5.3.8   Detaljnije informacije o Vašem zakonskom pravu na otkazivanje porudžbine i na objašnjenje o tome na koji ga način možete iskoristiti, uključujući predloženi Obrazac za povraćaj, se nalaze u dokumentima opisanim u klauzuli 4.5. Obrazac za povraćaj možete preuzeti i ovdje.

5.3.9   Zakonski smo dužni isporučivati proizvode koji su u skladu sa ugovorom. Kao kupac, uvijek ćete imati zakonska prava u vezi sa proizvodima koji su neispravni ili nisu kao što su opisani. Politika povraćaja u ovoj tački 5.3 ili ovim Uslovima ne utiče na ova zakonska prava. Savjeti o vašim zakonskim pravima na teritoriji dostupni su na Centar za zaštitu potrošača Crne Gore.

5.4   Dalje garantujemo kvalitet bilo kojeg proizvoda koji nosi naziv Oriflame i potvrđujemo da ga proizvodimo mi ili se proizvodi za nas i da zadovoljava najviše standarde kvaliteta. Uvjereni smo da će naši kupci smatrati da su naši proizvodi zadovoljavajući u svakom pogledu. Stoga nudimo dodatnu Oriflame garanciju koja vam omogućava zamjenu ili potpuni povraćaj novca za bilo koji proizvod sa kojim niste u potpunosti zadovoljni. Povraćaj se zahtjeva u roku od 90 dana od prijema proizvoda. Ova garancija se ne odnosi na bilo koji proizvod koji je namerno oštećen ili zloupotrebljen. Osim ako nije drugačije prenijeto, vraćanje proizvoda i povraćaj novca prema ovoj klauzuli biće izvršeni u skladu sa uslovima iz prethodnih stavova ove klauzule 5.


6.    OBAVEZE PARTNERA ORIFLAME BRAND PARTNER

6.1.   Partneri Brand Partners kupuju i mogu da koriste ili konzumiraju Oriflame proizvode ili da ih prodaju u svoje ime i za svoj račun. Ako se odlučite da trgujete Oriflame proizvodima, smatraće se da ćete u svakom trenutku postupati kao nezavisno lice (samozaposleni/samostalni trgovac), a ne kao Oriflame agent ili zaposlenik. Nećete imati nikakvo ovlašćenje da pregovarate ili nastupate kao posrednik u zaključivanju ugovora između kompanije Oriflame i drugih partnera Brand Partners i trećih strana. Takođe nemate ovlašćenja da kupujete, prodajete ili generalno zaključujete bilo kakve ugovore u naše ime ili za našu korist ili u ime i za korist bilo koje druge kompanije unutar Oriflame grupe. Potvrđujete i prihvatate da niste „komercijalni agent“ u smislu važećih zakona na teritoriji i nemate pravo da primate bilo kakve naknade ili obeštećenja po prestanku ovog odnosa.

6.2.   Ukoliko se odlučite da trgujete Oriflame proizvodima i/ili obavljate bilo koju od djelatnosti shodno Planu uspjeha, politikama i procedurama ili komercijalnim programima, morate pribaviti sve dozvole, licence i generalno izvršiti bilo koju registraciju koja se traži prema zakonima na teritoriji, uključujući bilo koju registraciju zaštite podataka (pogledajte tačku 6.6), poresku registraciju i poreske prijave. Vi ste isključivo odgovorni za izvještavanje i plaćanje svih poreza, dažbina, doprinosa za socijalno osiguranje i taksi koji se primenjuju na takve djelatnosti. Vi ste isključivo odgovorni za osiguravanje da su svi aspekti Vašeg korišćenja ličnih podataka Vaših kupaca u svakom pogledu u skladu sa nacionalnim zakonima o zaštiti podataka i privatnosti (pogledajte klauzule 6.6 - 6.13).

6.3.   Dozvoljavamo vraćanje i razmjenu proizvoda kao što je opisano u Uslovima, kako za Vaše kupce, tako i za Vas. Prihvatate i saglasni ste da je Vaša odgovornost da obavijestite svoje kupce o njihovom pravu na vraćanje proizvoda, a Vi ćete nam u njihovo ime izvršiti vraćanje proizvoda.

6.4.   Dužni ste da održavate imidž i ugled kompanije Oriflame. Ne smete davati nikakve izjave niti činiti bilo kakve radnje koje mogu biti štetne za imidž kompanije Oriflame ili proizvoda. Vodićete svoje poslovanje na zakonit i etičan način i nećete iznositi lažne, obmanjujuće ili preuveličane tvrdnje o proizvodima ili mogućnostima zarade koje nudi Oriflame.

6.5.   Potvrđujete da su Oriflame zaštitni znaci, naše trgovačko ime i logotip, naši mrežni alati i naše baze podataka vlasništvo kompanije Oriflame i saglasni ste da ih nećete kršiti na bilo koji način. Da bismo izbjegli nedoumice, cjelokupna dobra volja u ime kompanije Oriflame pripada kompaniji Oriflame. Na naš zahtjev, potpisaćete dokumentaciju koju mi razumno zahtijevamo da ovo potvrdimо.

6.6.   Brand Partner jeste saglasan i prihvata da su uslovi ovog Ugovora i materijal na koji se u njemu upućuje, uključujući bez ograničenja Oriflame plan uspjeha, komercijalne programe, politike i procedure koje uključuju komercijalne programe, naše baze podataka (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koju bazu podataka koja sadrži lične podatke) i naše mrežne alate, vlasničke informacije i da su predmet naših prava intelektualne svojine. Brand Partner neće ih koristiti, niti bilo koji njihov dio, osim u toku djelatnosti ovlašćenih ovim Ugovorom.

6.7.   Možete imate pravo na pogodnosti ako su važeće shodno uslovima relevantnog komercijalnog programa ili politika i procedura.

6.8.   Prilikom prezentovanja Oriflame proizvoda, Oriflame poslovne prilike ili bilo kojeg promotivnog materijala ili materijala za obuku za druge partnere Brand Partners koji se naplaćuju, strogo ćete se pridržavati Pravila ponašanja i Etičkog kodeksa.

Odgovornosti za zaštitu podataka

6.9.   Kao Brand Partner možete prikupljati, snimati, skladištiti, koristiti i ažurirati lične informacije. Kao nezavisni kontrolor podataka o takvim ličnim podacima, garantujete i saglasni ste da ćete se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti. U skladu sa ovim zakonima, možda ćete morati da se registrujete kod nadležnog organa za zaštitu podataka, osim ako niste izuzeti i morate se pridržavati principa zaštite podataka. Na Vama je odgovornost da procijenite potrebu da se registrujete, da izvršite registraciju ako se to traži i da se uskladite sa principima zaštite podataka.

6.10.  Ako želite da sponzorišete kupca da postane Brand Partner, možete prikupljati lične podatke direktno od kupca. Morate slijediti naše procedure za sponzorstvo koje Vam se s vremena na vrijeme saopštavaju i osigurati da je svaka upotreba ličnih podataka u skladu sa važećim zakonom.

6.11.  Vi ćete, posebno, preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mjere zaštite kako biste zaštitili lične informacije od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlašćenog objelodanjivanja ili pristupa, posebno tamo gdje obrada uključuje prenos podataka preko mreže, i protiv svih drugih nezakonitih oblika obrade podataka. Imajući u vidu da se radi o vrhunskim mjerama, kao i uzimajući u obzir troškove njihove implementacije, te će mjere obezbjediti nivo sigurnosti koji odgovara rizicima koje sa sobom nose obrada i priroda ličnih informacija koje su predmet zaštite.

6.12.  Obavijestićete Oriflame odmah po saznanju za svako kršenje bezbjednosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlašćenog objelodanjivanja ili pristupa ličnim informacijama time što ćete poslati e-poštu kompaniji Oriflame na privacy@oriflame.com i objasniti prirodu incidenta i evidenciju koja je time pogođena.

6.13.  Ako u bilo kojem trenutku od kupca ili druge osobe o kojoj obrađujete lične podatke primite zahtjev kojim oni žele ostvariti prava u skladu sa zakonima o zaštiti podataka, udovoljićete tom zahtjevu u mjeri u kojoj se to traži važećim zakonom i u skladu sa bilo kojim smjernicama, procedurama ili obukom koju vam Oriflame povremeno pruža.

6.14.  Lične informacija možete obrađivati samo u skladu sa obavještenjem o privatnosti dostavljenom kupcima i drugim partnerima Oriflame Brand Partners. Nakon prestanka Vašeg odnosa sa kompanijom Oriflame, garantujete i saglasni ste se da ćete bez nepotrebnog odlaganja uništiti sve lične informacije koje posjedujete ili koje su pod vašom kontrolom.

6.15.  Izričito se oslobađamo bilo kakve odgovornosti za bilo kakve kazne, troškove, takse i generalno sve troškove koje možete snositi kao posljedicu kršenja važećih zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

Marketing i komercijalne komunikacije

6.16.  Morate izričito pitati kupce da li od Vas žele primati marketinške komunikacije o Oriflame proizvodima, a prije slanja takve komunikacije morate dobiti potvrdnu saglasnost. Morate voditi evidenciju o marketinškim preferencijama bilo kojeg primaoca marketinške komunikacije od Vas, koja uključuje zapis o datumu na koji je data saglasnost i jeziku koji je dogovoren. Svaka marketinška komunikacija koju pošaljete mora informisati primaoca o njegovom pravu na odjavu od budućih komunikacija i o tome kako može iskoristiti to pravo, uključujući i slanje e-pošte o svojoj želji da se odjavi. Saglasni ste i garantujete da ćete poštovati preferencije bilo kojeg primaoca takve komunikacije.

6.17  Naši mrežni alati mogu Vam omogućiti da koristite lične informacije kupca za slanje marketinške i druge komercijalne komunikacije, pod sljedećim uslovima:

6.17.1  morali ste sponzorisati kupca da postane Brand Partner, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno,

6.17.2  marketinška i druga komercijalna komunikacija mora se odnositi samo na Oriflame proizvode,

6.17.3  komercijalna ili marketinška komunikacija mora biti jasno identifikovana kao takva,

6.17.4  komunikacija uključuje Vaše ime i podatke za kontakt kao pošiljaoca komercijalne komunikacije i važeću adresu e-pošte (i/ili druga sredstva, poput veze za otkazivanje pretplate) pomoću koje Vas kupci mogu kontaktirati kako bi Vas obavijestili da žele da se isključe iz daljnjih marketinških komunikacija,

6.17.5  marketinške komunikacije se ne smiju slati kupcima koji su odustali od njihovog prijema,

6.17.6 promotivne ponude, kao što su popusti, premije i pokloni, tamo gdje je to dozvoljeno važećim zakonom, moraju biti jasno identifikovane kao takve, a uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se kvalifikovali za njih moraju biti lako dostupni i predstavljeni jasno i nedvosmisleno, i

6.17.7  sadržaj takve komercijalne i marketinške komunikacije u skladu je sa ovim Uslovima i svim važećim zakonima koji se odnose na komercijalne komunikacije.

6.18  Ni pod kojim okolnostima nije Vam dozvoljeno slanje marketinških ili drugih komercijalnih poruka za korist ili u ime kompanije Oriflame.


7.   OBAVEZE KOMPANIJE ORIFLAME

7.1  Isporučićemo sve proizvode koje ste naručili prema raspoloživosti.

7.2  Izričito isključujemo bilo kakvu odgovornost koja se odnosi na nedostatak proizvoda ili to da proizvod nije na zalihama.

7.3 Budući da podliježete uslovima ovog Ugovora i Vašim obavezama u skladu sa nadležnim zakonom, primićete direktno od nas, drugog predstavnika kompanije Oriflame ili pružalaca usluga treće strane isplate/pogodnosti u skladu sa Oriflame Planom Uspjeha koji je trenutno na snazi.


8.   RASKID

8.1  Možemo da okončamo Vaše članstvo i raskinemo Ugovor za partnera Brand Partner obavještenjem 1 mjesec unaprijed ili s trenutnim stupanjem na snagu u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

8.1.1 ukoliko date bilo kakvu izjavu ili dostavite bilo kakve lične podatke koji su materijalno netačni i neistiniti;

8.1.2  ukoliko je pred sudom podnijet zahtjev za Vaš stečaj ili ako niste u nemogućnosti izmiriti vaš dug prema nama u momentu dospijeća;

8.1.3  u slučaju povrede bilo koje od odredbi Ugovora za partnera Brand Partner koja se ne može ispraviti ili u slučaju povrede bilo koje odredbe Etičkog kodeksa i Pravila ponašanja;

8.1.4  ako prekršite bilo koju odredbu Ugovora za partnera Brand Partner, uključujući dokumente na koje se ovde upućuje, i u slučaju kršenja koje je moguće otkloniti, ne uspijete da otklonite to kršenje u roku od 14 dana nakon prijema pisanog obavještenja od nas.


9.   POSTUPANJE SA ŽALBAMA

9.1.  Procedura kompanije Oriflame za postupanje sa žalbama opisana je u Pravilima ponašanja.

9.2  Uvijek možete podnijeti bilo kakvu žalbu, pitanje ili zahtjev Korisničkoj službi kompanije Oriflame na info@oriflame.me ili pozivom na 067/241-447.


10.   KODEKS PONAŠANJA

Oriflame se strogo pridržava Svjetske federacije udruženja direktne prodaje (World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA) (Etički kodeks direktne prodaje WFDSA).  Oriflame od svojih partnera Brand Partners zahtijeva da se striktno pridržavaju ovih kodeksa kako je dalje sprovedeno u Etičkom kodeksu i Pravilima ponašanja kompanije Oriflame.  Kopije ovih dokumenata možete dobiti i od Korisničke službe na info@oriflame.me

 


11.   GREŠKE I ISPRAVKE

Iako koristimo sve razumne mjere kako bismo omogućili da se na našoj veb stranici uvijek nalaze tačne informacije, ne možemo garantovati i tvrditi da veb stranica u određenom trenutku neće imati greške. Greške prilikom unosa podataka, kao i određeni tehnički problemi, mogu dovesti do prikazivanja netačnih informacija. Zadržavamo pravo na ispravke bilo kakvih netačnih podataka ili grešaka u kucanju na našoj veb stranici, uključujući informacije o cijenama i dostupnosti proizvoda i usluga, i nećemo se smatrati odgovornima za takve greške. Takođe, zadržavamo pravo na poboljšanja i/ili izmjene bilo kojih karakteristika, funkcionalnosti i sadržaja u bilo kojem trenutku. Ukoliko na veb stranici primijetite informacije ili opise proizvoda za koje vjerujete da su netačni, kontaktirajte Korisnički službu.


12.   LINKOVI

12.1 Možemo vam dati linkove na veb stranice ili resurse trećih strana. To što dajemo takve linkove ne znači da podržavamo bilo kakve informacije, proizvode ili usluge dobijene putem takvih linkova. Nismo odgovorni za sadržaj ili funkcionisanje bilo kojih aspekata interneta, uključujući druge veb stranice sa kojima naša stranica može biti povezana ili kojima se može pristupiti sa naše stranice. Obavijestite nas u vezi bilo kakvih grešaka ili neprikladnog materijala na veb stranicama sa kojima je ova stranica povezana.

12.2 Tokom trajanja Vašeg članstva možda budete učestvovali u kampanjama preporuke koristeći jedan ili više alata, sistema ili softvera ('Online Alati'). Dobijate na korišćenje neekskluzivnu dozvolu bez prava prenosa na drugoga za korišćenje Online Alata u vezi za Vašim članstvom. Učestvovanje u kampanji preporuke, uključujući sve prednosti stečene u njima, je uslovljeno time da li se pridržavate Ugovor za partnera Brand Partner i svih primjenljivih Politika i procedura. Oriflame ne garantuje dostupnost niti tačnost Online Alata korišćenih u kampanjama preporuke. Oriflame zadržava pravo da bez prethodnoh obavještenja automatski ažurira, unaprijedi ili na bilo koji način promijeni ili ukloni kampanju za preporuku kao i/ili neki od Online Alata.


13.   OPŠTE ODREDBE

13.1.  Vaš Ugovor za partnera Brand Partner, uključujući ove Uslove, regulisan je zakonima teritorije i o svim sporovima koji proizilaze iz ili u vezi sa Vašim Ugovorom za partnera Brand Partnera i ovim Uslovima će odlučivati samo nadležni sudovi na teritoriji. Sudovi na teritoriji neće imati isključivu nadležnost.

13.2.  Ukoliko se smatra da je bilo koja odredba ovih Uslova nezakonita, ništavna ili se iz bilo kojeg razloga ne može primijeniti, nevaljanost te odredbe neće uticati na valjanost ostalih Uslova.

13.3.  Ukoliko Oriflame ne primijeni bilo koju od navedenih odredbi, to neće predstavljati odricanje od njihove provedbe.

13.4.  Kao nezavisni Brand Partner prihvatate i saglasni ste da zadržavamo pravo da jednostrano revidiramo, izmijenimo ili dopunimo Vaš Ugovor za partnera Brand Partner, uključujući ove Uslove, Plan uspjeha (uključujući Etički kodeks i Pravila ponašanja) i sve naše komercijalne programe i politike i procedure. Izmjene i dopune Vašeg Ugovora za partnera Brand Partner mogu biti rezultat (i) prilagođavanja uslovima tržišta; (ii) promjene važećih zakona i propisa; (iii) izmjene planova kompenzacije kompanije Oriflame; (iv) reorganizacije Oriflame prodajne i poslovne strukture; (v) izmjene procesa registracije i zahtjeva za registraciju; (vi) izmjene bilo kog kodeksa ili pravila udruženja za prodaju kojih se Oriflame pridržava; i (vii) sve druge promjene koje utiču na model poslovanja kompanije Oriflame. Svaka revizija, izmjena ili dopuna ovih Uslova biće objavljena na našoj veb stranici i/ili ćete biti propisno obaviješteni na Vašu registrovanu adresu e-pošte i stupiće na snagu na dan naveden u takvoj publikaciji/obavještenju ali nikada u roku kraćem od 30 dana. Vi ste odgovorni da budete u toku sa svim takvim izmjenama.

13.5  Sve takve izmjene u Vašem Ugovoru za partnera Brand Partner kao što je navedeno članom 13.4 ćete prihvatiti kao uslov da nastavite sa radom kao Brand Partner te budućom upotrebom veb stranice i poručivanjem proizvoda na njoj. Možemo zatražiti od Vas jasno navedenu saglasnost, u suprotnom ćemo smatrati da ste prihvatili izmjene ako nastavite poručivati Proizvode nakon što su izmjene sprovedene. U slučaju da u roku od dva mjeseca ne potvrdite takve izmjene, Vaš Ugovoru za partnera Brand Partner će biti odmah raskinut. Ovim prihvatate da je taj rok dovoljan i izričito se odričete primanja bilo koje vrste naknade povodom takvog raskida.

13.6 Oriflame ima pravo da prenese ovaj Ugovor ili bilo koji njegov dio na Oriflame Group Company.

13.7.  Možemo Vam slati obavještenja, e-poštu, direktnu poštu i generalno komunicirati sa Vama. U bilo koje vrijeme možete ažurirati željene postavke u vezi marketinških informacija koje dobijate od nas tako da se prijavite na svoje korisničke postavke. Prihvatanjem ovih Uslova, saglasni ste s tim da Vam Oriflame može slati bilo koje druge informacije/komunikacije u vezi Vašeg ugovora i/ili porudžbenica putem trajnih medija koji ne uključuju papir (tj. putem e-pošte ili bilo kojeg drugog sredstva upućenog lično Vama, koje Vam omogućava skladištenje informacija na način koji je dostupan za buduću referencu tokom dužeg vremenskog perioda i takođe neizmijenjenu reprodukciju takvih podataka).

13.8.  Svako obavještenje dato prema ovom Ugovoru koje se šalje putem pošte preko noći ili poštom prve klase na adresu ugovorne strane navedene u ovom Ugovoru, ili na drugu adresu o kojoj će jedna strana povremeno pisanim putem obavijestiti drugu stranu, imaće za posljedicu period za obavještavanje koji počinje da teče (i) u slučaju evidentirane isporuke preko noći od dana nakon objavljivanja takvog obavještenja, i (ii) u slučaju pošte prve klase od drugog radnog dana nakon objavljivanja takvog obavještenja. Ako se obavještenje daje na bilo koji drugi način, otkazni rok počinje da teče od dana stvarnog prijema obavještenja.

13.9.  Uslovi u ovom dokumentu imaju prednost nad ostalim dokumentima na koje se ovdje upućuje.


14.   OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI

14.1 Informacije o načinu na koji obrađujemo Vaše podatke se mogu pronaći u Obavještenju o privatnosti kompanije Oriflame.

14.2.  Obavezujemo se da ćemo čuvati sve lične podatke povjerljivima i sigurnima (iako zadržavamo pravo da objelodanimo ove podatke u dolje navedenim okolnostima). Čuvaćemo ih na sigurnom serveru i u potpunosti ćemo se pridržavati svih važećih zakona o zaštiti podataka i potrošača koji su na snazi u tom trenutku.

14.3  Dalje relevantne informacije o Oriflame Kozmetika MN D.O.O. su date dolje.

Naziv: Oriflame Kozmetika MN D.O.O.

 

Adresa: 81000 Podgorica, Oktobarske Revolucije 120

 

Detalji za kontakt: telefon: 067/241-447, e-pošta: info@oriflame.me

 

Trgovački ili drugi javni registar

 

Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore registarski broj 5-0196722/024

 

PDV broj: 02394499

 


15.   KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa Ugovorom za partnera Brand Partner, uključujući ove Uslove, pošaljite nam e-poštu na info@oriflame.me ili nas nazovite na broj 067/241-447. Uložićemo sve razumne napore da uklonimo vaše brige i riješimo probleme koje nam predočite.


Zadnje ažurirano: 14/02/2022


v. 5.2202